Προγράμματα Σπουδών

Το ΕΚΚΕ επιδιώκει τη συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας με τρόπο αποτελεσματικό αξιοποιώντας συστηματικά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέργειες του ενιαίου χώρου έρευνας και παιδείας. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ενίοτε φοιτητών των κοινωνικών επιστημών καθώς και σε προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών τα οποία πραγματοποιούνται από κοινού με τα τμήματα κοινωνικών επιστημών και έχουν διεπιστημονικό και διαπανεπιστημιακό χαρακτήρα.

Στo ΕΚΚΕ φιλοξενούνται, υποψήφιοι διδάκτορες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής προκειμένου να εκπονήσουν το σύνολο ή μέρος της διδακτορικής τους έρευνας ως «φιλοξενούμενοι διδακτορικοί ερευνητές» και εποπτεύονται από ερευνητές του Κέντρου σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι ερευνητές του ΕΚΚΕ συμμετέχουν συστηματικά στις τριμελείς ή/και διευρυμένες επιτροπές υποστήριξης διατριβών. Επιπλέον βάσει του Ν4386/2016  αναλαμβάνουν την επίβλεψη μεταδιδακτορικών φοιτητών. Το ΕΚΚΕ μετέχοντας ενεργά και συστηματικά στο γίγνεσθαι της ακαδημαϊκής κοινότητας συμβάλει αποτελεσματικά και παραγωγικά στη συν-διαμόρφωση του ενιαίου χώρου έρευνας και παιδείας καθιστώντας το Κέντρο φυτώριο νέων ερευνητών.