ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Το ΕΚΚΕ ως δημόσιος θεσμός για την κοινωνική έρευνα, έχοντας μακρά πορεία και ιστορία στη μελέτη της ελληνική κοινωνίας επιδιώκει να συμβάλει στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης ανταποκρινόμενο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Προς τούτο στοχεύει στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς την πολιτεία και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα μέσω μελετών εμπειρογνωμοσύνης, αξιολογήσεων και ερευνών που πραγματοποιούνται εντός των τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένων υποδομών του.

Το νεοσύστατο Web Lab του ΕΚΚΕ καθώς και τα ερευνητικά εργαστήριά του συγκροτούν έναν «ανοικτό χώρο» για τη διεξαγωγή ερευνών που θα διαγιγνώσκουν, θα απαντούν και θα διερευνούν ζητήματα αιχμής. Μέσω της παροχής αυτών των υπηρεσιών συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης και καινοτόμων τεχνικών και μεθόδων διασφαλίζοντας την κεφαλαιοποίηση των δυνατοτήτων του web lab, των ερευνητικών εργαστηρίων και των παρατηρητηρίων του. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται/προωθείται η εκπαίδευση και απασχόληση νέων ερευνητών καθώς και η διαρκής εκπαίδευση του ερευνητικού προσωπικού του ΕΚΚΕ σε καινοτόμες εφαρμογές.

Σε σχέση με τις αξιολογήσεις αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι:

  • μελέτη αξιολόγησης των λειτουργιών και της εσωτερικής οργάνωσης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (2010),
  • εσωτερική αξιολόγηση της πράξης "Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας", η οποία και απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης" (2018) από την Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης.