ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών  δραστηριοποιείται στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

  • Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, πολιτικές κοινωνικής συνοχής, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές, χαρακτηριστικά προβλήματα και ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Δημογραφικές Εξελίξεις, Αγορά Εργασίας, Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, Οικογένεια και Απασχόληση, Έμφυλες σχέσεις και πολιτικές για το φύλο, Ταυτότητα και Μνήμη, Μετανάστες, Ξενοφοβία, Ρατσισμός.
  • Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί, Οργάνωση Συμφερόντων, Πολιτικά Κόμματα - Πολιτικό Προσωπικό, Κρατικές Πολιτικές – Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες πολιτικές, Κοινωνία της Πληροφορίας, ΜΜΕ και Πολιτική, Εκλογική Κοινωνιολογία και Εκλογική Γεωγραφία, Πολιτική Κουλτούρα, Εθνικισμός - Εθνική Ταυτότητα, Κοινωνικός Αποκλεισμός – Κοινωνική Συνοχή, Πολιτισμική Ταυτότητα και Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων
  • Κοινωνική Γεωγραφία του Αστικού Χώρου, Αγροτική Κοινωνία και Κοινωνικός Αποκλεισμός στον Αγροτικό Χώρο, Οικογενειακή Γεωργία, Αγροτική Αναδιάρθρωση και Απασχόληση, Περιβάλλον και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Τουρισμός και Κοινωνικές Επιπτώσεις.