ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Αναστασία Δανέλη
Τηλ. +302107491675

e-mail: adaneli-at-ekke.gr
Η Διεύθυνση έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους: α) Την εφαρμογή και την παρακολούθηση της πολιτικής για την ανάπτυξη του διοικητικού προσωπικού του ΕΚΚΕ και των υπηρεσιών του. β) Τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με τον προγραμματισμό, την κατάρτιση και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού. γ) Τη συμβολή στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΕΚΚΕ.
 
Δομή Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης

 

Α. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης

Προϊσταμένη Τμήματος: Αναστασία Δανέλη, τηλ: +302107491675
e-mail: adaneli-at-ekke.gr
Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης: αα) Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν την πρόσληψη, την υπηρεσιακή κατάσταση και τα καθήκοντα του προσωπικού του ΕΚΚΕ. αβ) Μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία των συμβουλίων του Κέντρου. αγ) Τηρεί πρωτόκολλο και κεντρικό αρχείο, καθώς και μητρώο ανθρώπινου δυναμικού του φορέα. αδ) Επικοινωνεί με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και με το κοινό για κάθε θέμα αρμοδιότητάς του. αε) Χειρίζεται όλα τα θέματα διοικητικής μέριμνας των υπηρεσιών του ΕΚΚΕ.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Τζούλια Μπουτζιωρή τηλ: +302107491674
e-mail: tboutziori-at-ekke.gr
Μαρία Φελίδου τηλ: +302107491673
e-mail: mfelidou-at-ekke.gr

 

Β. Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης

Αν.Προϊσταμένη Τμήματος: Μαρία Χάτσιου τηλ: +30210 7491671  
e-mail: logistirio-at-ekke.gr
Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης: βα) Μεριμνά για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού. ββ) Συντάσσει ετήσιο Απολογισμό, Ισολογισμό και Ισοζύγιο. βγ) Ελέγχει τη νομιμότητα και κανονικότητα και διενεργεί την εκκαθάριση των δαπανών, αποδοχών και αποζημιώσεων, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, με τον όρο της διαθεσιμότητας επαρκούς υπολοίπου πιστώσεων στους κωδικούς του προϋπολογισμού. βδ) Εκδίδει τις εντολές πληρωμής των δαπανών και αποδοχών και προβαίνει στην έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. βε) Μεριμνά για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. βστ) Μεριμνά για τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών. βζ) Τηρεί μητρώο μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα. βη) Παρέχει έγκαιρα και αξιόπιστα στοιχεία αρμοδιότητάς του και είναι αρμόδιο για τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. βθ) Καταρτίζει σχέδια ανάληψης υποχρέωσης.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ιωάννα Φατούρου τηλ: +302107491672
e-mail: ifatourou-at-ekke.gr
Ελένη Δρόση τηλ: +302107491683

 

Γ. Τμήμα Πληρωμών

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος: Βάσω Κανατσούλη τηλ: +302107491686
e-mail: kanatsou-at-ekke.gr
Το Τμήμα Πληρωμών: γα) Μεριμνά για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων ή με την έκδοση επιταγών και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. γβ) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. γγ) Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και την έκδοση γραμματίων είσπραξης. γδ) Εκδίδει βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών. γε) είναι αρμόδιο για τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Δ. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Καινοτομίας

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος: Μαργαρίτα Παλληκάρη 
τηλ:  
e-mail: mpallikari-at-ekke.gr

Το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Καινοτομίας: δα) Μεριμνά για τη βελτίωση της οργάνωσης και της απόδοσης του ΕΚΚΕ και συμβάλλει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην παρακολούθηση της πραγματοποίησης των σκοπών και στόχων του. δβ) Συμβάλλει στην τυποποίηση των υπηρεσιακών καθηκόντων, των διαδικασιών, καθώς και των σχετικών εντύπων, που προβλέπονται από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Κέντρου. δγ) Συμβάλλει στην εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης και διασφάλισης ποιότητας των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται στο Κέντρο. δδ) Μεριμνά για την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΕΚΚΕ. δε) Μεριμνά για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την προσαρμογή του σε νέες ανάγκες και τη βέλτιστη αξιοποίησή του.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ευσταθία Ιωάννου τηλ:  +302107491645
e-mail: ioannou-at-ekke.gr

 

Ε. Αυτοτελές Γραφείο Προμηθειών

Προϊστάμενος/η:  τηλ:  
e-mail:  
Το Αυτοτελές Γραφείο Προμηθειών: α) Μεριμνά για τη συγκέντρωση των αιτήσεων των αναγκών της υπηρεσίας. β) Μεριμνά για την προμήθεια των πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για τη σύνταξη και υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων. γ) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπιμότητας κάθε προμήθειας και των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών σε συγκεκριμένους προμηθευτές (διακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, παραγγελίες ειδών κ.λπ.). δ) Φροντίζει για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής των κάθε είδους παγίων ή αναλώσιμων στοιχείων ή υλικών. ε) Φροντίζει για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας επιτροπών που ορίζονται για τη διενέργεια διαγωνισμών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή των παραγγελθέντων ειδών (ποσοτική/ποιοτική παραλαβή).

 

Δομή:

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης
Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Πληρωμών
Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Καινοτομίας
Αυτοτελές Γραφείο Προμηθειών