ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού: Αναστασία Δανέλη, τηλ.: 210-7491675, e-mail: adaneli@ekke.gr

Αντικείμενο:

 • Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της πολιτικής για την ανάπτυξη του διοικητικού προσωπικού του ΕΚΚΕ και των υπηρεσιών του.
 • Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με τον προγραμματισμό, την κατάρτιση και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού.
 • H γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ινστιτούτου του Κέντρου, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.


1-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Προσωπικού:

 • Η μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την πρόσληψη, την υπηρεσιακή κατάσταση και τα καθήκοντα του προσωπικού του ΕΚΚΕ.
 • Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των συμβουλίων του Κέντρου.
 • Η τήρηση πρωτοκόλλου και κεντρικού αρχείου, καθώς και μητρώου ανθρώπινου δυναμικού του φορέα.
 • Η επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό για κάθε θέμα αρμοδιότητάς του.
 • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων διοικητικής μέριμνας των υπηρεσιών του ΕΚΚΕ.


Ανθρώπινο Δυναμικό του Τμήματος Προσωπικού:

 • Αναστασία Δανέλη
 • Ιουλία Μπουτζιωρή, τηλ.: 210-7491674, e-mail: tboutziori@ekke.gr
 • Μαρία Φελίδου, τηλ.: 210-7491673, e-mail: mfelidou@ekke.gr


2-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


Βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Οικονομικού:
 • Η κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης.
 • Η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, ο έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών, καθώς και των αποδοχών και άλλων αποζημιώσεων του προσωπικού.
 • Η λογιστική και ταμειακή διαχείριση, καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
 • Η τήρηση μητρώου δεσμεύσεων, η κατάρτιση και αποστολή του μηνιαίου δελτίου εσόδων-εξόδων, του μητρώου δεσμεύσεων, της μηνιαίας και τριμηνιαίας έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, της συγκεντρωτικής μηνιαίας κατάστασης κόστους μισθοδοσίας, καθώς και του μηνιαίου δελτίου στόχων – πραγματοποιήσεων του ΕΚΚΕ.
Ανθρώπινο Δυναμικό  του Τμήματος Οικονομικού: 
 • Μαρία Χάτσιου, Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού, τηλ.: 210-7491671, e-mail: logistirio@ekke.gr
 • Βασιλική Κανατσούλη, τηλ.: 210-7491686, e-mail: kanatsou@ekke.gr
 • Ιωάννα Φατούρου, τηλ.: 210-7491687, e-mail: misthos@ekke.gr
 • Ελένη Δρόση, τηλ.: 210-7491683.

3-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Γραμματείας:
 • Η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ινστιτούτου του Κέντρου και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η τήρηση πρωτοκόλλου Γραφείου Προέδρου και Ινστιτούτου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, αρχείου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Γραφείου Προέδρου και αρχείου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η υποστήριξη του Γραφείου Προέδρου σε θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Ανθρώπινο Δυναμικό του Τμήματος Γραμματείας:
 • Μαργαρίτα Παλληκάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας, τηλ.: 210-7491735, e-mail: mpallikari@ekke.gr
 • Ειρήνη Κοσμά, τηλ.: 210-7491678, e-mail: president@ekke.gr  , e-mail: ekosma@ekke.gr
 • Αθηνά Γυπαράκη, τηλ.: 210-7491636, e-mail: agyparaki@ekke.gr