Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Κωνσταντίνα Δήμου, Τηλ.: +302107491604, email: kdimou-at-ekke.gr
 
Αντικείμενο:
Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης έχει τους εξής επιχειρησιακούς στόχους: α. Την υποστήριξη του έργου του ερευνητικού προσωπικού του ΕΚΚΕ σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. β. Τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. γ. Την υποστήριξη της συνεργασίας του ΕΚΚΕ με εθνικούς και διεθνείς φορείς. δ. Την παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης και τεκμηρίωσης.
 
Δομή Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης:
 
Τμήμα Διαμεσολάβησης, Επικοινωνίας και Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
Βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Διαμεσολάβησης, Επικοινωνίας και Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:
•    Συγκεντρώνει και παρέχει πληροφόρηση στο ερευνητικό προσωπικό για τις δυνατότητες συμμετοχής σε προγράμματα και τη διεξαγωγή μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
•    Μεριμνά για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την εν γένει εξωστρέφεια του ΕΚΚΕ, για την επικοινωνιακή στρατηγική, τις ενέργειες δημοσιότητας και την περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου σχετικού με τις δράσεις του Κέντρου, καθώς και για τη δικτύωση του ΕΚΚΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
•    Συντονίζει την οργάνωση των δράσεων του Κέντρου.

Ανθρώπινο Δυναμικό:
Κατερίνα Σάββα -Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διαμεσολάβησης, Επικοινωνίας και Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων,  τηλ. +302107491707, e-mail:    ksavva-at-ekke.gr
Μαρία Τοπάλη, +302107491626, e-mail: mtopali-at-ekke.gr
Ειρήνη Κοσμά, τηλ. +302107491678, e-mail: ekosma-at-ekke.gr

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης Ερευνών
Βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης Ερευνών :
•    Μεριμνά για την ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
•    Υποστηρίζει το προσωπικό και τις υπηρεσίες του ΕΚΚΕ στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.
•    Μεριμνά για τη διαχείριση του περιεχομένου και της λογισμικής υποστήριξης της διαδικτυακής παρουσίας του Κέντρου, καθώς και για τη στατιστική και λογισμική υποστήριξη εκτέλεσης των ερευνητικών προγραμμάτων, έργων και μελετών.
•    Δραστηριοποιείται στην έρευνα με αντικείμενο την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων καθώς  και στην μεθοδολογική και τεχνολογική υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ΕΚΚΕ

Ανθρώπινο Δυναμικό                   
Χριστίνα Φρέντζου  -  Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης Ερευνών , τηλ.: +302107491654, e-mail: cfredzu-at-ekke.gr
Πολυξένη Δημητροπούλου, τηλ: +302107491688, e-mail: pdimitropoulou-at-ekke.gr
 
Τμήμα Βιβλιοθήκης, Τεκμηρίωσης και Εκδόσεων
Βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Βιβλιοθήκης, Τεκμηρίωσης και Εκδόσεων:
•    Διατηρεί, σχεδιάζει, οργανώνει και βελτιώνει το σύνολο των λειτουργιών και υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΕΚΚΕ, βάσει έγκυρων και καθιερωμένων προτύπων.
•    Συνεργάζεται και δικτυώνεται με άλλες βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης και παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα βιβλιογραφικής αναζήτησης.
•    Μεριμνά για το σύνολο των επιστημονικών εκδόσεων του Κέντρου και για την έκδοση της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών.
•    Οργανώνει, προωθεί και διαχειρίζεται τη διάθεση της εκδοτικής παραγωγής του ΕΚΚΕ.

Ανθρώπινο Δυναμικό                   
Κωνσταντίνα Δήμου, Τηλ.:+30 2107491604, email: kdimou-at-ekke.gr, library-at-ekke.gr
Παναγιώτα Τσάνα, +302107491705, e-mail: gtsana-at-ekke.gr