Διεύθυνση Επιστημονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Διεύθυνση Επιστημονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Κωνσταντίνα Δήμου, Τηλ.: 210 7491604, email: kdimou@ekke.gr

Αντικείμενο: Η εκδοτική δραστηριότητα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών αρχίζει από το 1962. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος της δραστηριότητας αυτής επικεντρώνεται στην παραγωγή και διακίνηση βιβλίων, τα οποία περιέχουν αποτελέσματα ερευνών που διεξάγονται στο ΕΚΚΕ, καθώς και στη δημοσίευση άλλων επιστημονικών εργασιών (Κείμενα Εργασίας / Working Papers κ.ά.). Δηλαδή, η εκδοτική στρατηγική του ΕΚΚΕ συμβαδίζει με την ευρύτερη ερευνητική στρατηγική του.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει η περιοδική έκδοση του ΕΚΚΕ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, η οποία φιλοξενεί σημαντικό αριθμό θεωρητικών αναζητήσεων και ερευνητικών προσπαθειών που απορρέουν απ΄όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών. Με την έκδοση 2 τευχών ετησίως και τευχών αφιερωμένων σε ειδικά θέματα, η Επιθεώρηση έχει αποβεί κεντρικός τόπος προαγωγής της επιστημονικής έρευνας και έχει αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ των συνεχώς αυτονομούμενων επιμέρους κλάδων των κοινωνικών επιστημών.

Στη Διεύθυνση υπάγεται επίσης η Βιβλιοθήκη που η έναρξη λειτουργίας της συμπίπτει χρονικά με την ίδρυση του ΕΚΚΕ. Ο υποστηρικτικός της ρόλος στην ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου και στην κοινωνική έρευνα γενικά έχει αποβεί σημαντικότατος. Διαθέτει περίπου 35.000 τόμους βιβλίων, 340 τίτλους περιοδικών, στατιστικές δημοσιεύσεις της ΕΣΥΕ και και παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 20.000 τίτλους διεθνών επιστημονικών περιοδικών και μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων.


Δομή Διεύθυνσης Επιστημονικής Πληροφόρησης & Εκδόσεων:

1.    Τμήμα Εκδόσεων:

Βασικές δραστηριότητες του Τμήματος Εκδόσεων:

 • Δημοσίευση ερευνητικών πορισμάτων και θεωρητικών αναζητήσεων των κλάδων των κοινωνικών επιστημών
 • Έκδοση της Επιθεώρησης Κοινωνικών Έρευνών, η οποία έχει αποβεί κεντρικός τόπος προαγωγής της επιστημονικής έρευνας
 • Συντονισμός της εκδοτικής δραστηριότητας του ΕΚΚΕ
 • Διαρκής προσπάθεια για την ποιοτική αναβάθμιση των εκδόσεων
 • Επιδίωξη εποικοδομητικής συνεργασίας με άλλους εκδοτικούς οίκους

Ανθρώπινο Δυναμικό                   

 • Κατερίνα Σάββα - Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Επιστημονικής Πληροφόρησης & Εκδόσεων/ Προϊστάμενη τμήματος εκδόσεων, Γραμματεία σύνταξης Επιθεώρησης και Εκδόσεων τηλ. 210-7491707,  e-mail: grsr@ekke.gr
 • Μαρία Τοπάλη, 210-7491626, e-mail: mtopali@ekke.gr  


2.    Τμήμα Διακίνησης Εκδόσεων και Πωλήσεων Βιβλίων

Aρμοδιότητα του Τμήματος Διακίνησης Εκδόσεων και Πωλήσεων Βιβλίων είναι η:

 • διακίνηση των εκδόσεων
 • προώθηση και προβολή της εκδοστικής δραστηριότητας του ΕΚΚΕ
 • διαχείριση και ανανέωση του αρχείου των συνδρομητών της "Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών"
Ανθρώπινο Δυναμικό


3.    Τμήμα Βιβλιοθήκης

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΚΕ, η  διάχυση του ερευνητικού του έργου, καθώς και  η διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων επιστημονικών πληροφοριών στην ευρύτερη ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. 
Ανθρώπινο Δυναμικό 

 • Κ. Δήμου,  Τηλ. 210 7491604 (εσ.604), e-mail: kdimou@ekke.gr