ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΚΕ

Έξι δεκαετίες ερευνητικής παράδοσης

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις  κοινωνικές επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη διάρκεια των 60 χρόνων λειτουργίας του, το ΕΚΚΕ

 • Διεξάγει κοινωνική έρευνα σε διαχρονικά και επίκαιρα γνωστικά πεδία με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του.
 • Έχει δημιουργήσει ερευνητική παράδοση σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική, η πολιτική κοινωνιολογία και η εκλογική γεωγραφία, η κοινωνική γεωγραφία και η κοινωνική ανθρωπολογία.
 • Υποστηρίζει την Πολιτεία στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με έρευνες, μελέτες και εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης προσανατολισμένες στην έγκαιρη ανάδειξη κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων.
 • Διατηρεί και διαρκώς διευρύνει διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα, σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα εμπειρογνωμόνων.
 • Διατηρεί μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κοινωνικών επιστημών της χώρας, η οποία από το 1959 υποστηρίζει και προωθεί το ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ και εν γένει των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα.
 • Δραστηριοποιείται στις έντυπες και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακές εκδόσεις οι οποίες αποτυπώνουν ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Σημαντικός αριθμός των εκδόσεων του ΕΚΚΕ χρησιμοποιείται ως διδακτική υλη στα ΑΕΙ της χώρας.
 • Εκδίδει ανελλιπώς την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, που αποτελεί το μακροβιότερο περιοδικό κοινωνικών επιστημών με τυφλή αξιολόγηση στην Ελλάδα.


Η ερευνητική στρατηγική του ΕΚΚΕ, επικεντρώνεται:

 • στη συστηματική έρευνα, παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών τάσεων και διεργασιών
 • στην ανάπτυξη υποδομών, θεωρητικών εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών που υποστηρίζουν φορείς χάραξης και εφαρμογής πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους
 • στη συστηματική συνεργασία με φορείς που αναπτύσσουν κοινωνική έρευνα (ΑΕΙ, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κ.λπ.)
 • στην ανάπτυξη στρατηγικών κόμβων συντονισμού της έρευνας και της εφαρμογής της

 

και αναπτύσσεται στους παρακάτω άξονες:

 • στην Κοινωνική Πολιτική
 • στις Κοινωνικές δομές και τον Κοινωνικό μετασχηματισμό
 • στην Πολιτική Κοινωνιολογία και τους θεσμούς
 • στην Κοινωνιολογία του αστικού χώρου
 • στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και Κοινωνιολογία του αγροτικού χώρου
 • στην Κοινωνιολογία του πολιτισμού