ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ

Το Εργαστήριο Ερευνών για το Φύλο ιδρύθηκε το 2011 υπό την διεύθυνση κοινής Επιστημονικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε από τις ερευνήτριες του ΕΚΚΕ Μαρία Θανοπούλου, Ιωάννα Τσιγκάνου, Ιωάννα Παπαθανασίου και Μανίνα Κακεπάκη, ενώ μετά το 2021 διευθύνεται από τριμελή επιτροπή με συντονίστρια την Μανίνα Κακεπάκη και μέλη τις Ιωάννα Παπαθανασίου και Ιωάννα Τσίγκανου. Το Εργαστήριο αποσκοπεί στην διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης υποδομών στον τομέα των έμφυλων σχέσεων και των πολιτικών για το φύλο. Οι βασικοί επιστημονικοί στόχοι του είναι:

• Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ερευνών για το φύλο σε επιλεγμένα πεδία (π.χ. υπό-εκπροσώπηση, έμφυλη βία, πολλαπλές διακρίσεις κ.ο.κ.).

• Εκπόνηση μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης και ελέγχου της έμφυλης διάστασης στις δημόσιες πολιτικές.

• Συλλογή της υφιστάμενης ερευνητικής παραγωγής του ΕΚΚΕ και αξιοποίησή της μέσα από δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, ανακοινώσεις στον ιστότοπο και στο φυλλάδιο του Εργαστηρίου αλλά και για την σύνταξη νέων ερευνητικών σχεδίων.

• Συλλογή αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων και δεικτών (gender indicators) σε συνεργασία με το EIGE (the European Institute of Gender Equality) και την Τράπεζα των Κοινωνικών Δεδομένων και Δεικτών του ΕΚΚΕ.

• Δημιουργία Θεματικών Βάσεων Δεδομένων - τεκμηρίωσης στα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου.

• Προώθηση συγκριτικών ερευνών μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών.

• Δημιουργία ειδικού ιστότοπου και ηλεκτρονικής εφημερίδας.

• Διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων με στόχο την ανταλλαγή ερευνητικών εμπειριών και δεδομένων.

• Δημοσιοποίηση του έργου του εργαστηρίου μέσω εκδόσεων και λοιπών δημοσιεύσεων.

Σήμερα, το Εργαστήριο παραμένει μία από τις βασικές ερευνητικές μονάδες του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών με ενισχυμένη αποστολή και όραμα. Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση των δημόσιων πολιτικών, καθώς και η μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών παραμέτρων στις οποίες βασίζονται οι έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις. Μέχρι το 2021, οι επιστημονικοί τομείς που καλύπτονται από το Εργαστήριο περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου σε πτυχές όπως:

• Έρευνα, Επιστήμη και Εκπαίδευση

• Πολιτική

• Ιστορία και Μνήμη

• Έγκλημα και Βία

• Απασχόληση

• Οικογένεια

• Μετανάστευση

• Κοινωνική πολιτική

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι:

• Έρευνες

• Δικτύωση

• Βάσεις Δεδομένων

• Δημοσιεύσεις

• Συνέδρια/Ημερίδες

Συντονίστρια: Μανίνα Κακεπάκη

Μέλη: Ιωάννα Τσίγκανου - Παπαθανασίου Ιωάννα

Ερευνητική Δραστηριότητα: Μετά την ίδρυση του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών το 2021,στο οποίο και πλέον εντάσσεται, το Εργαστήριο θα δώσει προτεραιότητα σε ερευνητικά πεδία που σχετίζονται με: (α) Έρευνα, Επιστήμη & Εκπαίδευση, (β) Πολιτική, (γ) Μνήμη & Ιστορία (δ) Έγκλημα & Βία.

Αναλυτικότερα:

(α) Έρευνα, Επιστήμη & Εκπαίδευση, το Εργαστήριο θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του ΕΚΚΕ. Το 2022 το Εργαστήριο σχεδιάζει να δημοσιεύσει δύο ερευνητικές εκθέσεις, από κοινού με την ΕΙΦ του ΕΚΚΕ:

(1) Ερευνητική έκθεση για το Φύλο και την Έρευνα στην Ελλάδα, με έμφαση στις επιπτώσεις της κρίσης στις Κοινωνικές Επιστήμες.

(2) Ερευνητική έκθεση για την εξέλιξη των επιστημονικών δημοσιεύσεων Ελληνίδων ερευνητριών κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

(β) Πολιτική: το Εργαστήριο θα συντάξει μια σειρά ενημερωτικών γραφημάτων και εκθέσεων για το Φύλο και την Πολιτική Εκπροσώπηση στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας πρωτότυπα δεδομένα από την πλατφόρμα socioscope.gr.

(γ) Ιστορία και Μνήμη: το Εργαστήριο θα συνεχίσει να συλλέγει προφορικές μαρτυρίες γυναικών.

(δ) Έγκλημα & Βία: το εργαστήριο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μεθοδολογίας και ‘Έρευνας της Εγκληματολογίας του ΙΠΕ θα συνεχίσει να μελετά τη βία λόγω φύλου σε όλες τις εκδηλώσεις του, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.