ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ

Το Εργαστήριο Ερευνών για το Φύλο αποτελεί βασική μονάδα του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερερυνών του ΕΚΚΕ για έρευνα και τεκμηρίωση στο πεδίο της μελέτης των έμφυλων σχέσεων και των πολιτικών φύλου. Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση τόσο των εφαρμοζόμενων πολιτικών, όσο και των εν γένει κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών αλλά και πολιτισμικών παραμέτρων που συνδέονται με τις άνισες συνθήκες ζωής ανδρών και γυναικών και τους έμφυλους διαχωρισμούς και διακρίσεις.

Επιστημονικές Περιοχές Δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου: 

 • Γυναίκες και Απασχόληση
 • Γυναίκες Έρευνα και Επιστήμη
 • Γυναίκες και Πολιτική
 • Γυναίκες, Ιστορία και Μνήμη
 • Γυναίκες και Οικογένεια
 • Γυναίκες και Μετανάστευση
 • Γυναίκες Έγκλημα και Φυλακή
 • Γυναίκες και Βία
 • Γυναίκες και Κοινωνική Πολιτική
 • Γυναίκες και Ισότητα των Φύλων
 • Γυναίκες και Κρίση
 • Γυναίκες και Εκπαίδευση
 • Γυναίκες και Τεχνολογία


Τομείς Δραστηριότητας του Εργαστηρίου :

 • Έρευνες
 • Δίκτυα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δημοσιεύσεις
 • Βιβλιογραφίες
 • Συνέδρια - Ημερίδες


Επιστημονικοί Στόχοι του Εργαστηρίου:

 • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ερευνών για το φύλοσε επιλεγμένα πεδία (π.χ. υπό-εκπροσώπηση, έμφυλη βία, πολλαπλές διακρίσεις κ.ο.κ.).
 • Εκπόνηση μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης και ελέγχου της έμφυλης διάστασης στις δημόσιες πολιτικές.
 • Συλλογή της υφιστάμενης ερευνητικής παραγωγής του ΕΚΚΕ και αξιοποίησή της μέσα από δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, ανακοινώσεις στον ιστότοπο και στο φυλλάδιο του Εργαστηρίου αλλά και για την σύνταξη νέων ερευνητικών σχεδίων.
 • Συλλογή αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων και δεικτών (gender indicators) σε συνεργασία με το EIGE (the European Institute of Gender Equality) και την Τράπεζα των Κοινωνικών Δεδομένων και Δεικτών του ΕΚΚΕ.
 • Δημιουργία Θεματικών Βάσεων Δεδομένων - τεκμηρίωσης στα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου.
 • Προώθηση συγκριτικών ερευνών μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών.
 • Δημιουργία ειδικού ιστότοπου και ηλεκτρονικής εφημερίδας.
 • Διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων με στόχο την ανταλλαγή ερευνητικών εμπειριών και δεδομένων.
 • Δημοσιοποίηση του έργου του εργαστηρίου μέσω εκδόσεων και λοιπών δημοσιεύσεων.