ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2019

Οι στρατηγικοί στόχοι του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για το έτος 2019, είναι οι εξής τρεις:


ΣΣ1. Βελτίωση διαδικασιών υποστήριξης και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, έργων και μελετών και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

ΣΣ2. Συντονισμός και ενίσχυση των συνεργασιών και της διεθνούς δικτύωσης του ΕΚΚΕ με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ΣΣ3. Ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οικονομικών και διοικητικών δομών του ΕΚΚΕ.


Οι ανωτέρω στρατηγικοί στόχοι του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για το έτος 2019 αφορούν:


Φ1. τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών (ΣΣ1, ΣΣ2)

Φ2. τη Διεύθυνση Επιστημονικής Πληροφόρησης & Εκδόσεων (ΣΣ1,ΣΣ2)

Φ3. τη Διεύθυνση Διοικητικού (ΣΣ3)

Φ4. την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ  (ΣΣ1,ΣΣ3)