Έντυπα ΕΗΔΕ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΗΔΕ 


Παρακάτω βρείτε τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός ερευνητικού έργου για την αίτηση έγκρισης του έργου από την Ε.Η.Δ.Ε. του ΕΚΚΕ:
  1. Έντυπο Αίτησης
  2. Έντυπο Ενημέρωσης Συναίνεσης
  3. Δήλωση Εχεμύθειας Ερευνητών
  4. Πρόσθετο Συμφωνητικό Εχεμύθειας για την επεξεργασία δεδομένων
Το Πρόσθετο Συμφωνητικό Όρων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρειάζεται μόνο στην περίπτωση που ο επιστημονικός υπεύθυνος αναθέτει βάσει συμφωνητικού την επεξεργασία των δεδομένων σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη. Αν η ίδια η ομάδα έργου επεξεργαστεί τα δεδομένα δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί.