ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την αντιμετώπιση της διαρροής πνευματικού κεφαλαίου στο εξωτερικό και την υποβοήθησή τους, δύνανται, μετά από αίτησή τους, νέοι κοινωνικοί επιστήμονες να προσφέρουν εθελοντικά στο ΕΚΚΕ επιστημονικό έργο στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το ΕΚΚΕ μεταφέρει αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις για την υποβοήθηση άσκησης επαγγέλματος ή τέχνης στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών αλλά δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν φροντίσει για την ασφαλιστική τους κάλυψη.


Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.

Επιπλέον "ξένες γλώσσες" και "προγράμματα Η/Υ" μπορούν να επιλεχθούν με τη χρήση του πλήκτρου Ctrl

1) Ο αιτών/η αιτούσα, με την υποβολή της παρούσας, παρέχει τη συγκατάθεσή του/της για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και απαιτούνται για τη διεκπεραίωσή της εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του ΕΚΚΕ, με βάση τη σχετική πολιτική του και τον νόμο.

2) Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ασφαλισμένος απέναντι σε κινδύνους υγείας και ατυχημάτων κατά την διάρκεια παροχής του εθελοντικού μου έργου.