ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΚΕ (ΦΕΚ Β’ 2280/11.06.2019, άρθρο 36 παρ. 7), νέοι/νέες κοινωνικοί επιστήμονες δύνανται, μετά από αίτησή τους, να προσφέρουν εθελοντικά στο ΕΚΚΕ επιστημονικό έργο στο πλαίσιο της εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία, στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υπαχθεί στις προβλέψεις του Κανονισμού σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών. Η προσφορά του εν λόγω έργου στο ΕΚΚΕ είναι βραχείας διάρκειας και δεν καλύπτει τυχόν ανάγκες του φορέα για πρόσθετο προσωπικό, ούτε υποκαθιστά την πολιτική του ΕΚΚΕ όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή/και έργου με εξωτερικούς συνεργάτες και συνεργάτιδες, ως επί το πλείστον κοινωνικούς επιστήμονες, μέσα από ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή υποβολής προσφοράς, και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής.


Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.

Επιπλέον "ξένες γλώσσες" και "προγράμματα Η/Υ" μπορούν να επιλεχθούν με τη χρήση του πλήκτρου Ctrl

1) Ο αιτών/η αιτούσα, με την υποβολή της παρούσας, παρέχει τη συγκατάθεσή του/της για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και απαιτούνται για τη διεκπεραίωσή της εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του ΕΚΚΕ, με βάση τη σχετική πολιτική του και τον νόμο.

2) Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ασφαλισμένος απέναντι σε κινδύνους υγείας και ατυχημάτων κατά την διάρκεια παροχής του εθελοντικού μου έργου.