ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕ

Προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας στην επιλογή έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση των μελετών, των αξιολογήσεων και των ερευνητικών του προγραμμάτων- και εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον οδηγό εφαρμογής των εκτελούμενων έργων-,  από το 2014 το ΕΚΚΕ έχει καταρτίσει Μητρώα Εμπειρογνωμόνων, Επιστημονικών Συνεργατών και Συνεντευκτών.  Η εγγραφή στα Μητρώα αυτά γίνεται βάσει κριτηρίων  επιλογής μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής και απόφασης του ΔΣ του ΕΚΚΕ.


Τα μητρώα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους: