Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών

Μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και τον συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, αντικείμενο του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) είναι η μελέτη «παραδοσιακών» τομέων της Πολιτικής Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Επιστήμης (πολιτική συμπεριφορά, πολιτική συμμετοχή, κόμματα, ομάδες πίεσης, κ.λπ.), αλλά και η ενασχόληση με θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη συζήτηση (πολιτική της ταυτότητας, πολιτική της διαφοράς, πολιτική της αναπαράστασης κ.λπ.).

Ο στόχος του ΙΠΕ είναι να λειτουργήσει: α) ως κόμβος προαγωγής της πολιτικής-κοινωνιολογικής έρευνας συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες ερευνητικές μονάδες των Πανεπιστημίων, β) ως πεδίο σύνδεσης της πολιτικής εμπειρικής έρευνας με την χάραξη, τεκμηρίωση και άσκηση δημόσιων πολιτικών.

Μέσα και από τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας εμπειρικών ερευνών και τη δημιουργία βάσεων δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης, συμβάλει καθοριστικά στην εφαρμογή της στρατηγικής του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στα πεδία της Πολιτικής Επιστήμης και της Πολιτικής Κοινωνιολογίας εισφέροντας προστιθέμενη αξία για το σύνολο της κοινότητας των πολιτικών και κοινωνικών επιστημόνων της χώρας