ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η μελέτη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων δημόσιων πολιτικών σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και της λειτουργίας των θεσμών για την εφαρμογή της δημόσιας δράσης και των πολιτικών αυτών με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.