ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Από το Μάιο του 2004 δημιουργείται στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής "Εργαστήριο για την Παρακολούθηση των Πολιτικών της Κοινωνικής Συνοχής". Το Εργαστήριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας φιλικής προς το χρήστη βάσης δεδομένων, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο οι ερευνητές όσο και το ευρύτερο κοινό. Οργανώνεται στην λογική των θεματικών βάσεων με τελικό στόχο να καταστούν αυτές πολιτικά ερευνητικά εργαλεία στα χέρια των ερευνητών και των σπουδαστών των Κοινωνικών Επιστημών. Το ερευνητικό έργο "Ανάπτυξη υποδομών για τη δημιουργία πόλου κοινωνικών δεδομένων στα θέματα της κοινωνικής ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού" (2005-2007) που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, συνέβαλλε στην ανάπτυξη του υπάρχοντος «Εργαστηρίου για την Παρακολούθηση των Πολιτικών της Κοινωνικής Συνοχής» και στον εμπλουτισμό των θεματικών βάσεων δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, το υλοποιηθέν έργο στόχο είχε τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης υποδομής ικανής να υποστηρίζει τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών πηγών γνώσης και να αποτελεί σημείο αναφοράς για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας για τα θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού δημιουργήθηκαν, κατά την χρονική διάρκεια του έργου, οι ακόλουθες θεματικές βάσεις:

  • Αγορά Εργασίας
  • Κοινωνικές και Οικονομικές Ανισότητες
  • Εκσυγχρονισμός Ψυχικής Υγείας και Αποσυλοποίηση
  • Άτομα με Αναπηρίες
  • Δημογραφικές Εξελίξεις
  • Μετανάστευση
  • Κοινωνική Οικονομία


Οι βάσεις περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα, ορισμούς μεταβλητών, σχολιασμένη βιβλιογραφία, σύντομα περιγραφικά σχόλια, web links, αποτελέσματα ερευνών, ερωτηματολόγια, κείμενα εργασίας κλπ. (ενημερωτικά εγχειρίδια βάσεων). Οι θεματικές βάσεις δεδομένων διαχέονται από το Εργαστήριο μέσω των εσωτερικών δικτυακών εγκαταστάσεων, καθώς και με μία σειρά δράσεων όπως: διοργάνωση σεμιναρίων, παραγωγή working papers κλπ. Επιπλέον, σήμερα λειτουργούν σε πειραματική μορφή σε εσωτερικό δίκτυο προς χρήση των ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών συστήματα ανάκτησης δεδομένων για τις θεματικές βάσεις της αγοράς εργασίας, των δημογραφικών δεδομένων και της διανομής του εισοδήματος. Σε επόμενο στάδιο, προβλέπεται να επεκταθεί η διαχυσή τους στο ευρύτερο κοινό μέσα από τις δικτυακές εφαρμογές του ΕΚΚΕ.