Ερευνητής/τρία

Χαρίκλεια Στρατουδάκη

Χαρίκλεια Στρατουδάκη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνιολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.6
ΤΗΛ:
210-7491648
EMAIL:
hstrat-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Χαρά Στρατουδάκη είναι Κοινωνιολόγος, Κύρια Ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Κοινωνική Εργασία και Κοινωνιολογία, και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο «Όψεις της εθνικής ταυτότητας: Η περίπτωση των εκπαιδευτικών των διαπολιτισμικών σχολείων της Αττικής» (2011). Συμμετείχε σε αρκετά χρηματοδοτούμενα έργα. Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, μία μονογραφία και έχει επιμεληθεί έναν συλλογικό τόμο. Το έργο της κινείται σε τρεις αλληλένδετους θεματικούς άξονες: 1. Ταυτότητα και ετερότητα, 2. Χαρτογράφηση διοικητικών δομών και αρχείων, και 3. Δημόσιες πολιτικές για μειονεκτούσες και μειονοτικές ομάδες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Εθνικισμός και Εθνική Ταυτότητα
 • Κοινωνιολογία των Θεσμών: Θεσμοί, Έθνος και Κράτος
 • Αξιακά πρότυπα και στερεότυπα
 • Η πρόσληψη του «άλλου»: Ξενοφοβία - ρατσισμός
 • Μειονότητες στην Ελλάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της «Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών» (2018-)
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση σχεδίου του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΚΚΕ (2014-2016)
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη μίσθωσης έργου στο «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» (2015)
 • Αναπληρωματικό μέλος της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή-πιστοποίηση των παραδοτέων του Υποέργου 2 «Δράσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (2015)
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών (2014)
 • Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ (2009)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • «Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της διαχείρισης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (2015-2017)
 • «Ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής των οικογενειών και της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα» (2015-2016)
 • «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων κρατών-μελών της Μεσογείου για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών» (2014)
 • «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών» (2012-2013)
 • «Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ. στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές» (2012-2013)
 • «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS): 6ος Γύρος» (2012)
 • «Χαρτογράφιση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας και καταγραφή του υλικού τους με στόχο τον εμπλουτισμό του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων με νέο υλικό» (2012)
 • «Εκπόνηση μελέτης με θέμα: Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα» (2011)
 • «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS): 5ος Γύρος» (2010-2011)
 • «Εκπόνηση έρευνας για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν μετανάστριες στον τομέα της απασχόλησης» (2010)
 • «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS): 4ος Γύρος» (2008-2009)
 • «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι – Οι Άλλοι κι Εμείς» (2005-2008)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • «Socio-economic impact of energy management and renewable energy sources » (2015-2017)
 • «Work-life balance in the context of changing families and labour market in Greece – WORLBAL» (2015-2016)
 • «Developing a network of cooperation linking representatives of Mediterranean countries for the exchange of ideas and experiences» (2014)
 • « Developing a network of cooperation linking representatives of Mediterranean countries facing problems similar to those occuring in Greece relative to the integration of Third Country Citizens» (2012-2013)
 • « Mapping existing structures providing integration services for third country citizens in Greece and recording the need for relative structures» (2012-2013)
 • «European Social Survey (ESS): 6th Wave» (2012)
 • « Mapping women’s archives of the country and recording their contents with the aim of enriching the historical archives of the Library of Gender Equality with new material» (2012)
 • « A study of women’s immigration to Greece » (2011)
 • « European Social Survey (ESS): 5th Wave» (2010-2011)
 • « A study on good practices adopted in Greece and other European countries concerning women immigrants’ employment » (2010)
 • « European Social Survey (ESS): 4th Wave» (2008-2009)
 • « Athens and Immigration: The ‘Other’ and ‘Us’» (2005-2008)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ