Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)

Αικατερίνη Βεζυργιάννη

Αικατερίνη Βεζυργιάννη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνική Ψυχολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
8.3
ΤΗΛ:
210-7491682
EMAIL:
kvez-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Κατερίνα Βεζυργιάννη είναι Κοινωνική Ψυχολόγος με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά) καθώς και σε μελέτες χάραξης κοινωνικής πολιτικής. H ερευνητική δραστηριότητά της συνίσταται στην χρηστική αξιοποίηση μεθόδων εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας και κυρίως επικεντρώνεται στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ιδιαιτέρως δε στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Επί σειρά ετών συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΚΕ σχετικά με θέματα όπως η ίδρυση και λειτουργία Παρατηρητηρίου για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Ελλάδα (έργο ΨΥΧΑΡΓΩΣ), η αξιολόγηση του έργου για την προώθηση της απασχόλησης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην ανοιχτή αγορά εργασίας, η εξέλιξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και η μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων και τα οξυμένα προβλήματα των αστέγων. 
Επίσης, τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν την ενασχόληση με έργα που πραγματεύονται πτυχές του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος, με κύριο στόχο την εντέλει ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων με έμφαση σε ιδιαίτερες ομάδες (νέοι, γυναίκες, άτομα με ψυχικά προβλήματα). Είναι στέλεχος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΚΕ, που συμμετέχει στη διαχείριση και χρηματοοικονομική παρακολούθηση των ερευνητικών έργων (εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Κοινωνική Πολιτική και Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού
 • Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με Ψυχικά Προβλήματα
 • Εναλλακτικές Μορφές Απασχόλησης - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού
 • Δημογραφικές Εξελίξεις και Οικογένεια
 • Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Μέτρα Στήριξής τους
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Προσφύγων
 • Κοινωνική Στήριξη Αστέγων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Στέλεχος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΚΕ: Οργάνωση και διαχείριση ερευνητικών (εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων, αυτοχρηματοδοτούμενων) έργων, που υλοποιεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) [από 2000 έως σήμερα]

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • Διαρρηγνύοντας την πόλωση: κτίζοντας κοινότητες ανεκτικότητας μέσω του ποδοσφαίρου [2020 έως σήμερα]
 • HELIOS: Παροχή μαθημάτων ένταξης σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας [2019 έως σήμερα]
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το πλαίσιο διαπίστευσης της αναβάθμισης των διερμηνέων για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων / Inter4Ref, ERASMUS + programme / ΚΑ2, [2018 έως σήμερα]
 • European Social Policy Network (ESPN), National Independent Experts» [2018 έως τώρα]
 • Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI), ΕΠΑΝΕΚ [2017 έως σήμερα]
 • Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας [2012 έως σήμερα]
 • Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές στην προσφυγική κρίση / ReCULM ERASMUS + programme / ΚΑ2, [2016-2018]
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε μια Ευρωπαϊκή Διάσταση/ SEED, ERASMUS + programme / ΚΑ2, [2015-2017]
 • Κοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, βιομηχανίας, αστικού σχεδιασμού, και υποδομών του διαδικτύου [2014-2017]
 • Αξιολόγηση του Προγράμματος "Γέφυρες Απασχόλησης" / Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας [2013-2014]
 • Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων & Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων (SoDaMap) [2013-2015]
 • Data Without Boundaries (DwB) / FP7 [2011-2015]
 • Preparatory phase project for a major upgrade of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure / FP7 [2008 - 2010]
 • Πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα / Τεχνική υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΕ [2009 - 2010]
 • Μονάδα Υποστήριξης & Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΨΥΧΑΡΓΩΣ - Β' Φάση: Παρατηρητήριο για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών" [2003-2008]

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Capella, A., Konstantinidou, D., Theodoroulakis, M. and Vezyrgianni, K. (2020). “ESPN Thematic Report on Contribution to the 2021 SPC-COM report on long-term care for older people in the EU - Greece, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission (in English) (υπό δημοσίευση).
 • Ziomas, D., Konstantinidou, D., Capella, A. and Vezyrgianni, K.. (2019). “ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness and housing exclusion – Greece, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission (in English). https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21603&langId=en
 • Ziomas, D., Konstantinidou, D., Vezyrgianni, K. and Capella, A. (2018). “ESPN Thematic Report on Challenges in long-term care - Greece”, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission (in English), available at: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19849&langId=en
 • Ηλιού, K. & Βεζυργιάννη, K. (2018). Ενέργεια και Ιδιώτες Επενδυτές. Στο Ι. Τσίγκανου και Ρ. Κιντή (επιμ.) Ενέργεια και Τοπικές Κοινωνίες (σελ. 149-187). Αθήνα: ΕΚΚΕ στο http://ekke.gr/wp.
 • Ziomas D., Ketsetzopoulou M., Spyropoulou N. & Vezyrgianni K., (2016). “Synthesis Report Capacity Gap Assessment: Final Report on social entrepreneurship dynamics and specific training needs in Belgium, Greece, Italy, FYROM, Romania and Spain”, Social Entrepreneurship in a European Dimension (Erasmus+ programme), Athens: National Centre for Social Research (in English), στο http://www.projectseed.eu/pdf/SEED_OUTPUT_2_Synthesis_Report_FINAL_VERSION.pdf
 • Ζιώμας Δ., Βεζυργιάννη Κ. (2010) Νέες προσεγγίσεις για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ψυχικά ασθενών: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στην Ελλάδα, στο συλλογικό τόμο Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010, Αθήνα: ΕΚΚΕ Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Ζιώμας Δ., Χατζαντώνης Δ., Μπούζας Ν., Βεζυργιάννη Κ., Σπυροπούλου Ν., Τσιγαρίδα Α. (2009) Διερεύνηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης στην Ελλάδα, Ερευνητική Έκθεση, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 • Σακέλλης, Ι. (επιμ.) με τη συμβολή των Γκιωνάκη, Ν., Ζιώμα, Δ., Φαγαδάκη, Π., Παπαλιού, Ο., Βεζυργιάννη, Κ. κ.ά. (2006). Αξιολόγηση Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, Ερευνητική Έκθεση. Αθήνα: EKKE, σελ. 249.
 • Ζιώμας, Δ., Μπαλούρδος, Δ., Μπούζας, Ν., Κουμαλάτσου, Ε. και Βεζυργιάννη, Κ. (2004), Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης της Διαχρονικής Εξέλιξης των Παρεμβάσεων Κοινωνικο-Επαγγελματικής Ένταξης των Ψυχικά Ασθενών, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 • Symeonidou, H. με τη συμβολή των Καβουριάρη, Ε., Μαγδαληνός, M., Μητσόπουλος, Γ.Π., Τασσόπουλος, A. και Βεζυργιάννη, K. (2002). Fertility and family surveys in countries in the ECE region, Country Report: Greece. UN.
 • Symeonidou H., Mitsopoulos G.P., Vezyrgianni K. (2001) The Division of Paid and Unpaid Work in Greece, Tilburg University: WORC.
 • Συμεωνίδου Χ., Καβουριάρης Ευθ., Κανδηλώρου Ελ., Μαγδαληνός Μ., Μητσόπουλος Γ., Τσαχαλίδης Γ., Βεζυργιάννη Κ. (2000) Επιθυμητό και Πραγματικό Μέγεθος Οικογένειας. Γεγονότα του Κύκλου Ζωής. Μια Διαχρονική Προσέγγιση: 1983-1997, Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 • Συμεωνίδου, Χ. και Βεζυργιάννη, K. (1998). Οικογένεια και Παιδί στην Ελλάδα, Ανάλυση και Προτάσεις για τη Δημιουργία Εθνικών Προγραμμάτων, Έκθεση, Αθήνα, ΕKKE.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Έκτακτη επιστημονική συνεργάτις στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων με αντικείμενα Μεθοδολογία για την Κοινωνική Έρευνα και ΚοινωνικήΨυχολογία σε πρωτοετείς φοιτητές και τελειόφοιτους φοιτητές αντίστοιχα.
 • Εκπαίδευση στο 3ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του προγράμματος “Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection (HELIOS)” με θέμα “Καταγραφή Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Συγκριτική Παρουσίαση Διαπιστώσεων Δικτύου για τα έτη 2013 & 2019”., METAdrasi ILC, Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ