Διαδικασία για τη διατύπωση γνώμης του ερευνητικού προσωπικού σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του ΕΚΚΕ

17/06/2022