Έγκριση 5ου πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal violence (EUGBV) in Greece (2020-EL-GBV Survey)”

07/07/2022