ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΕ.

16/06/2021

Εντός του τρέχοντος έτους και στο χρονικό διάστημα των επόμενων μηνών το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) του ΕΚΚΕ προτίθεται να προκηρύξει δύο θέσεις ερευνητών Γ΄ βαθμίδας σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στον στρατηγικό προγραμματισμό του νεοπαγούς Ινστιτούτου και, παράλληλα, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας για καινοτομικές επιστημονικές προσεγγίσεις.

Προς τούτο, το ΙΠΕ του ΕΚΚΕ προβαίνει δια της παρούσας ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διερεύνηση – χαρτογράφηση του διαθέσιμου επιστημονικού δυναμικού σε μια σειρά ευρέων γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών περιοχών προκειμένου να οριστικοποιήσει το περιεχόμενο τόσο των δύο νέων θέσεων ερευνητών που θα προκηρύξει κατά τους προσεχείς μήνες, όσο και το περιεχόμενο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν  σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ