ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 11Ο ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

03/05/2023

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ανέλαβε για άλλη μια φορά την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social Survey – ESS) η οποία διεξάγεται κάθε δυο χρόνια σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Αντικείμενο της έρευνας είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων και αντιλήψεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ζητημάτων κρίσιμης σημασίας με στόχο την τεκμηρίωση καλά θεωρητικά θεμελιωμένων κοινωνικών δεικτών. Η έρευνα προσφέρει υψηλής ποιότητας δεδομένα σε φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας διεθνώς, σε φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και στο ευρύτερο κοινό ενώ υλοποιείται μέσω προσωπικών συνεντεύξεων (face-to-face CAPI) διάρκειας περίπου 60 λεπτών σε αυστηρά αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω.

Εντός του τρέχοντος έτους και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) promitheus.gov.gr αναλυτικό τεύχος διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την διεξαγωγή έρευνας πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 11ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Η εκτιμώμενη έναρξη της έρευνας πεδίου προσδιορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2023 με λήξη το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2023 ενώ η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιγράφεται αναλυτικά εδώ: https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round11/methods/ESS11_project_specification.pdf

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ