Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Κοινωνιολογία της πολιτικής των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα», με κωδικό 3211 το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

01/10/2020


Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Κοινωνιολογία της πολιτικής των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα», με κωδικό 3211 το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».


                            Παρακαλώ πατήστε εδώ για να το δείτε


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ