Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)».

02/02/2021