Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της με αρ. πρ. 2924/359ΓΠ/19.10.2022 πρόσκλησης (ΑΔΑ: Ρ13Υ469ΗΕΟ-ΘΗΖ) με θέμα «Πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-BGV) in Greece».

01/11/2022

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την πλήρωση έως 25 θέσεων εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV Survey)”, έως την 7η/11/2022 και ώρα 14:00.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ