Πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece»

21/04/2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει  έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ