Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» (Resilience, inclusiveness and development: Towards a just green and digital transition of Greek regions - JustReDI), με κωδικό ΠΣΚΕ «TAEDR-0537352».

26/09/2023

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ