Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Understanding Risk and Resilience in the Educational Performance of Refugee Children and Youth» και κωδικό 4350 που έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ

21/04/2022

Το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Understanding Risk and Resilience in the Educational Performance of Refugee Children and Youth» και κωδικό 4350 που έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει  έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ