Περίληψη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Δέκατο κύμα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

16/03/2021

To ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «EuSocSurvey- Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του "10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας", Έργο ΕΛΙΔΕΚ-1414, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας- ΕuSocSurvey.

Επισυνάπτονται:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΣΗΔΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ