Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “EU-survey on Gender-Based Violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV-SURVEY)”.

05/08/2022

Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “EU-survey on Gender-Based Violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV-SURVEY)”.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ