Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» (Resilience, inclusiveness and development: Towards a just green and digital transition of Greek regions - JustReDI) και κωδικό ΠΣΚΕ «TAEDR-0537352».

08/11/2023

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση δύο θέσεων  έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» (Resilience, inclusiveness and development: Towards a just green and digital transition of Greek regions - JustReDI) και κωδικό ΠΣΚΕ «TAEDR-0537352».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ