Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας για το Ινσιτουτούτο Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) του ΕΚΚΕ

12/11/2021

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) προκηρύσσει την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (EKKE)1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ψυχολογία: Πολιτικές και Κοινωνικές Ταυτότητες».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ