Εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί και εργασιακοί παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία: Αξιοποιώντας τα δεδομένα της διεθνούς έρευνας PIAAC για την Ελλάδα.

Με την παρούσα μελέτη εξετάζουμε παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα απασχόλησης εν μέσω οικονομικής κρίσης αξιοποιώντας τα δεδομένα της έρευνας PIAAC. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2014-2015, με δείγμα 4.925 ατόμων 16-65 ετών διερευνώντας το επίπεδο δεξιοτήτων, το εκπαιδευτικό και εργασιακό ιστορικό, δημογραφικά χαρακτηριστικά και άλλες παραμέτρους. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις στο σπίτι των ερωτώμενων, το δε επίπεδο δεξιοτήτων: γραμματισμός, αριθμητισμός και επίλυση προβλημάτων σε τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον καταγράφεται στη συγκεκριμένη έρευνα με αντικειμενικό τρόπο. Μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης υλοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το εργασιακό καθεστώς, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού ελεύθερης πρόσβασης - IEA IDB Analyzer – που χρησιμοποιεί ο ΟΟΣΑ για την ανάλυση των δεδομένων του PIAAC. Εξετάζουμε τη συσχέτιση μεταξύ της πιθανότητας να είναι κάποιος εργαζόμενος και μιας σειράς παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της εργασιακής εμπειρίας, του εκπαιδευτικού επιπέδου, του επιπέδου δεξιοτήτων, της κατάστασης υγείας, του φύλου, της ηλικίας και συνδυαστικών μεταβλητών των ανωτέρω. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν τον βαθμό στον οποίο η εκπαίδευση, οι δεξιότητες, το κοινωνικό κεφάλαιο και άλλα χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην πιθανότητα απασχόλησης στην Ελλάδα. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αξιοποιούνται σε προτάσεις πολιτικής για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
  • ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Καμινιώτη Ο., Κονδύλη Δ., Νησιώτης Κ. Σ.
  • ΕΤΟΣ: 2021
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Συμβολές σε πρακτικά συνεδρίων
  • ΓΛΩΣΣΑ:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ