Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των ΥΤΧ- Δράση 4.1.α/2011

Αντικείμενο του έργου ήταν η συγκρότηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων (που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών και ενταξιακών πολιτικών), ερευνητικών/ επιστημονικών φορέων (π.χ. πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων/ ινστιτούτων, κ.λπ.) και φορέων της κοινωνίας πολιτών (π.χ. ΜΚΟ, μεταναστευτικοί σύλλογοι/ ενώσεις, συντονιστικά όργανα, κ.λπ.) στα κράτη-μέλη της Μεσογείου - Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, Κύπρο και Μάλτα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου , ΕΛΙΑΜΕΠ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 230000
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο
  • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπουργείο Εσωτερικών - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Τσίγκανου Ι.
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπαλούρδος Δ.
  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Τσίγκανου Ι., Μπαλούρδος Δ., Στρατουδάκη Χ., Τραμουντάνης Α., Καρανίκας Ε., Λιναρδής Α., Χρυσάκης Ε., Σπυροπούλου Ν., Φραγκίσκου Α., Σαρρής Ν., Σταθοπούλου Θ., Ηλιού Α.
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2012
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 7
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ