Χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ. στην Ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δομές- Δράση 2.1.α/2011

Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: Ανάδειξη της συνεισφοράς της πολιτείας και της κοινωνίας πολιτών στην ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω την ανάδειξης των καλών πρακτικών που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τις κρατικές, περιφερειακές και δημοτικές δομές και τις δομές της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ένταξης. Εντοπισμός προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία, μέσω της εστίασης στις διαφοροποιημένες ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού. Ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για υποδομές που προωθούν την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Προώθηση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων στη μεταναστευτική πολιτική φορέων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης με σκοπό την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιτημίου
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50000
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο
  • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπουργείο Εσωτερικών - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Τσίγκανου Ι.
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπαλούρδος Δ.
  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Τσίγκανου Ι., Μπαλούρδος Δ., Βαρουξή Χ., Στρατουδάκη Χ., Τραμουντάνης Α., Καρανίκας Ε.
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2012
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 7
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ