Διερεύνηση των προσαρμογών των Πολιτισμικών Οργανισμών στις νέες συνθήκες του πολιτικού-οικονομικού, τεχνολογικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αλλαγές που προκαλούνται από τρια αίτια σε πολιτισμικούς οργανισμούς:

α) Την ψηφιακή-επικοινωνιακή επανάσταση

β) Τις νέες οικονομικές συνθήκες

γ) Την πολιπολιτισμικότητα (multiculturalism) 

Θα διερευνηθούν αλλαγές σε βασικές λειτουργίες της διοίκησης των πολιτιστικών οργανισμών, όπως :

α) τη Στρατηγική (τακτικές, προβολή)

β) την Οργάνωση 

γ) τη Στελέχωση

δ) τον Προγραμματισμό

ε) τον Προϋπολογισμό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο από εσωτερικές πηγές
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2012
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 24
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ο. Τσακηρίδη
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ