Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης "Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης ΑΠ 7-8-9" του ΕΠ 'Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση'

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την εξωτερική αξιολόγηση του συνόλου των συντελεστών, παραγόντων και πεδίων της πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης ΑΠ 7-8-9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και θα βρίσκεται σε αλληλεπίδραση και συντονισμό με την εργασία της εσωτερικής αξιολόγησης που θα διεξάγει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω των στελεχών, των επιστημονικών συνεργατών και γενικότερα του προσωπικού που θα εμπλακεί στην πράξη. 

Η εξωτερική αξιολόγηση, επίσης, σε συνδυασμό με την εργασία 4.4 της δράσης 4 του Υποέργου 1 (μελέτη ποιοτικής και ποσοτικής διερεύνησης των επιπτώσεων της εκπαίδευσης στην επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ζωή των ωφελουμένων) θα συμπεριλάβει δράσεις καταγραφής των επιπτώσεων των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη των ωφελουμένων (αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του έργου). 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (ΕΕΕΕ)
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34000
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο
  • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΜΕ / ΓΣΕΒΕΕ - ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπαλούρδος Δ.
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Χρυσάκης Μ.
  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Μ.
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2012
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 16
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ