«Νέοι, Ευρώπη, Δημοκρατία»

«Νέοι, Ευρώπη, Δημοκρατία»

Το έργο «Νέοι, Ευρώπη, Δημοκρατία» εντάσσεται στον εθνικό προγραμματισμό δράσεων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒ&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) ως Εθνικός Συντονιστής στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) υλοποιούνται δύο έρευνες με πληθυσμό στόχο τους νέους στην Ελλάδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000 €
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο
  • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, Ευρωπαϊκή Ένωση
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κατερίνα Ηλιού
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μανίνα Κακεπάκη
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: ΙΠΕ
  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Παύλος Μπαλτάς, Χριστίνα Φρέντζου, Νικόλαος Κληρονόμος, Σταύρος Μαρούλης, Μαρία Περιβολαράκη
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2022-07
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 7

«Νέοι και Ευρώπη: Πως αντιλαμβάνονται οι νέοι την Ευρώπη και την ταυτότητά τους μέσα σε αυτή - Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και νέοι».

Η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των διαστάσεων ταυτότητας των νέων στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληθυσμό στόχο αποτελούν οι Έλληνες ηλικίας 18 - 29 ετών, που διαμένουν σε όλη την επικράτεια της χώρας. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί ο προσδιορισμός της Ευρωπαϊκής ταυτότητας των νέων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ίδιους σε ένα διττό πλαίσιο αναφοράς που περιλαμβάνει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή διάσταση της ταυτότητάς τους, αλλά και την εθνική της διάσταση μέσα από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, αντικείμενο της έρευνας αποτελούν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Πρόκειται για δύο αλληλένδετα θέματα που έχουν αναδυθεί στον προβληματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στο ψηφιακό μέλλον σε συνδυασμό με δράσεις για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα δύο αυτά θέματα επιλέγονται λόγω της κρισιμότητας τους για το μέλλον των νέων στην Ευρώπη, για αυτό άλλωστε βρίσκονται και υψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται με δομημένο ψηφιακό ερωτηματολόγιο.

Τα ερευνητικά συμπεράσματα αναμένεται να διαφωτίσουν τις πτυχές που συνθέτουν τη γνωστική αναπαράσταση των νέων για την ιδιότητά τους ως Έλληνες, αλλά και ως Ευρωπαίοι πολίτες. Ειδικότερα θέματα, όπως η αντίληψη για τη δημοκρατία και το μέλλον της, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα αποτελέσουν πρόσθετα πεδία διαφώτισης για τις αντιλήψεις των νέων και τις προοπτικές που ιεραρχούν οι ίδιοι για το μέλλον της ευρωπαϊκής συνύπαρξης. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


«Αντίληψη της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο»

Σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπωθούν και να διερευνηθούν οι απόψεις των μαθητών/τριών Β΄ και Γ΄ Λυκείου για το θεσμό των Μαθητικών Συμβουλίων, καθώς και άλλες μορφές συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων που καθορίζουν τη σχολική διαβίωση. Οι μαθητές/τριες Λυκείου της Ελλάδας συναποτελούν την νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκονται ένα βήμα πριν την απόκτηση του δικαιώματος ψήφου με τη συμπλήρωση των 17 ετών. Με το παρόν έργο επικεντρώνουμε το βλέμμα στις διαδικασίες αποφάσεων που συντελούνται στο σχολικό περιβάλλον και μελετάμε τις δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από τη λειτουργία του σχολείου, αλλά και την ατομική πρόθεση των μαθητών/τριών για συμμετοχή. Από τη μία πλευρά επιδιώκουμε την αποτύπωση των δημοκρατικών διαδικασιών εντός της σχολικής ζωής μέσα από θεσμοθετημένες δράσεις, όπως οι Μαθητικές Κοινότητες. Από την άλλη μεριά επιχειρούμε τη σκιαγράφηση των βασικών προθέσεων και ατομικών κινήτρων των μαθητών/τριών για συμμετοχή τόσο στις θεσμοθετημένες δράσεις, όσο και σε άλλες συλλογικές δραστηριότητες που καθορίζουν τη σχολική κουλτούρα. Η ύπαρξη προβλεπόμενων δημοκρατικών διαδικασιών (όπως τα 15μελή και 5μελή Μαθητικά Συμβούλια) στο σχολείο αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την καλλιέργεια της δημοκρατικής ευσυνειδησίας των μαθητών/τριών. Για αυτό, στο παρόν έργο κρίνεται αναγκαία η παράλληλη μελέτη της πρόθεσης των μαθητών/τριών για συμμετοχή στη σχολική ζωή. Αποτελεί, λοιπόν, ερευνητικό ερώτημα ποιοι παράγοντες (πχ. η αποτίμηση των Μαθητικών Συμβουλίων, η σχολική κουλτούρα κα.) μπορεί να καθορίζουν την πρόθεση των μαθητών/τριών για συμμετοχική διαβίωση στο σχολείο.

Μελετώντας την αποτίμηση των δημοκρατικών θεσμών στο ελληνικό Λύκειο σε συνδυασμό με τους παράγοντες που παρακινούν τους/τις μαθητές/τριες για συμμετοχή στη σχολική ζωή επιδιώκουμε να διαφωτίσουμε τις σχολικές συνθήκες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενεργών δημοκρατικών πολιτών. Το έργο, εν τέλει, μπορεί να συμβάλλει στη γνώση για τις διαδικασίες πολιτικής κοινωνικοποίησης των νέων και να αναδείξει σημεία εστίασης για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής που αποβλέπει στην ανατροφή νέων πολιτών που ενστερνίζονται τη δημοκρατία και ενεργούν προς τη διασφάλισή της. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ