Καταγραφή και δημιουργία βάσης δεδομένων ΜΚΟ

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η θεμελίωση και ανάπτυξη μιας συσχετικής βάσης δεδομένων η οποία χαρτογράφησε το χώρο του Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα έτσι ώστε να μπορούν να αντληθούν συγκριτικά δεδομένα και στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της έρευνας.  Η βάση αυτή αποτελεί, μέχρι σήμερα, την μοναδική ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης για τον χώρο αυτό στην Ελλάδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Α. Αφουξενίδης
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2012
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ