«Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα»

Το ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των πολλαπλών διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις στις μορφές αστικής κατανάλωσης στην περίπτωση της Αθήνας. Πέραν των προσεγγίσεων που προσιδιάζουν στην πολιτιστική κατανάλωση και στη ιδιαίτερη σχέση της με την κοινωνική θέση και το πολιτιστικό κεφάλαιο, θα εξεταστούν και περισσότερο οικονομικές θεωρίες που συσχετίζουν την κατανάλωση με την επιδίωξη εξασφάλισης status και την επιρροή ομάδων αναφοράς. Μια πρόσθετη διάσταση της ανάλυσης θα είναι και η κοινωνικο-χωρική  δόμηση της κατανάλωσης και η έκταση κοινωνικού διαχωρισμού μεταξύ τάξεων ή ομάδων διαφορετικού status. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SECSTACON
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 235000
  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο
  • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας - Δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" - ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Εμμανουήλ Δ.
  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Εμμανουήλ Δ., Καυταντζόγλου Ρ., Καμούτση Π., Κανδύλης Γ., Πέτρου Μ., Σουλιώτης Ν., Χατζηγιάννη Α.
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2012
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 30
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ