Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.) Δράση 2.1.β/2011

Το έργο περιείχε ως βασικούς πυλώνες των επιμέρους δράσεων α) τη συστηματική εγγραφή και σύνθεση της ήδη κατεκτημένης γνώσης (μεμονωμένες πρωτογενείς έρευνες) για την περίοδο 1990-2012, μέσα από την εφαρμογή των εργαλείων της μετα-ανάλυσης (ποσοτικών) και της μετα-σύνθεσης (ποιοτικών) ερευνών, β) τη κριτική παρουσίαση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη θεματική της μετανάστευσης και την αξιολόγηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και γ) την αποτίμηση της άσκησης πολιτικής, ώστε να παραχθεί μια συνεκτική εικόνα σχετικά με την πολιτική της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: INTRAWAY EΠΕ
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150000
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο
 • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπουργείο Εσωτερικών - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπαλούρδος Δ.
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Τσίγκανου Ι.
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Τσίγκανου Ι., Μπαλούρδος Δ., Τραμουντάνης Α., Εμμανουήλ Δ., Λιναρδής Α., Χρυσάκης Ε., Καμουτση Π., Γεωργαράκης Ν., Κακεπάκη Μ.
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2012
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 7
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: http://ekke.gr/projects/metanalysis/
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ