Συγκρότηση και αποκατάσταση του αρχείου του ΕΚΚΕ: Η ιστορία του ΕΚΚΕ μέσα από τα αρχειακά του τεκμήρια

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποκατάσταση και ταξινόμηση του αρχείου του ΕΚΚΕ μέσω της ανασυγκρότησης των ήδη υπαρχόντων στη διοίκηση του Κέντρου αρχειακών τεκμηρίων αλλά και μέσω της δημιουργίας νέων αυτόνομων αρχειακών σειρών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η οργάνωση του υφιστάμενου διοικητικού αρχείου, η έμφαση, ωστόσο, αποδίδεται σε δύο διαφορετικούς τομείς. Ο πρώτος αφορά την ανάδειξη των πεδίων της ερευνητικής δραστηριότητας του Κέντρου, όπως αυτά εξελίχθηκαν μέσα στο χρόνο, αλλά και τις σχέσεις που καλλιεργήθηκαν με συναφή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο δεύτερος αφορά την καταγραφή της μνήμης για το Κέντρο με τη δημιουργία ενός αρχείου προφορικών μαρτυριών κοινωνικών επιστημόνων, οι οποίοι συνέδεσαν κάποια φάση της ερευνητικής διαδρομής και των επιστημονικών τους αναζητήσεων με το ΕΚΚΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο από εσωτερικές πηγές
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2010
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι. Παπαθανασίου
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ