Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών

Διευθυντής: -
Τηλ: 210- 7491654 
 

Αντικείμενο:

Τα κυριότερα πεδία δραστηριότητας της Διεύθυνσης είναι τα ακόλουθα: 

  • Μεθοδολογική και τεχνολογική υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ΕΚΚΕ
  • Ανάπτυξη τράπεζας κοινωνικών δεδομένων και δεικτών
  • Έρευνα με αντικείμενο την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων
  • Ερευνητικές Υποδομές

Στρατηγικοί Άξονες:

Η ερευνητική στρατηγική του συγκεκριμένου φορέα διατυπώνεται με βάση ορισμένους στρατηγικούς άξονες για τους οποίους είναι απαραίτητα: 

  • Η συστηματική έρευνα, παρακολούθηση και καταγραφή των σχετικών με αυτούς διαδικασιών.
  • Η ανάπτυξη υποδομών, εννοιολογικών πλαισίων, μεθόδων και τεχνικών που διασφαλίζουν τη συσσώρευση των παρατηρήσεων, αλλά και τη διάχυση τους προς τους φορείς ανάλυσης και χάραξης πολιτικής.
  • Η συστηματική συνεργασία των φορέων που δραστηριοποιούνται γύρω από την κοινωνική έρευνα ως παραγωγοί ή ως καταναλωτές δεδομένων(ΑΕΙ, διάφοροι βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κ.λπ.)
  • Η ύπαρξη στρατηγικών κόμβων συντονισμού.

Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής που υιοθετεί σήμερα ο φορέας είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών.
  • Κοινωνία των πληροφοριών, τεχνολογία, νέες μορφές επικοινωνίας και διαμόρφωση κοινωνικής συνοχής.

Δομή:

Τμήμα Ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων


Προϊσταμένη: Χριστίνα Φρέντζου 
τηλ.: 210 7491654, 
e-mail: cfredzu@ekke.gr 
Ανθρώπινο Δυναμικό: 
τηλ.: 210 7491688