ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί έναν πόλο έρευνας,τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα με βασικό σκοπό να αναδείξει τη δυναμική και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής -και όχι μόνο- κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο επιδιώκει να αναπτύξει σταδιακά τέσσερις βασικούς άξονες δράσης:

1.Ενίσχυση της λειτουργίας του Κόμβου Τεκμηρίωσης, Υποστήριξης και Πληροφόρησης στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας. Ενδεικτικές ενέργειες:

 •  Παρακολούθηση και συστηματική συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις στον τομέα στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο
 • Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων
 • Στοχευμένες έρευνες: Διερεύνηση της ζήτησης από άτομα και φορείς για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και εντοπισμός πεδίων οικονομικής δραστηριότητας
 • Επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε επιμέρους ζητήματα που θα αναδειχθούν από τις στοχευμένες έρευνες.
 • Διάχυση της πληροφόρησης μέσω της ενεργοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης της Διαδικτυακής Πύλης για την Κοινωνική Οικονομία (https://kalo.gov.gr/)
 • Διασύνδεση με αναγνωρισμένους στον τομέα αυτό ερευνητικούς και άλλους φορείς και δίκτυα στο διεθνή χώρο για τη συνεχή και αξιόπιστη τροφοδότηση του Κόμβου.


2. Προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, της δικτύωσης και της ευαισθητοποίησης φορέων και ατόμων (και εν γένει των τοπικών κοινωνιών) για τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες της           Κοινωνικής Οικονομίας. Ενδεικτικές ενέργειες:

 • Συνέχιση της λειτουργίας του Διαρκούς Forum για την Kοινωνική Oικονομία στην Ελλάδα
 • Οργάνωση Εργαστηρίων ή/και Ημερίδων για την ενημέρωση και πληροφόρηση φορέων και ομάδων των τοπικών κοινωνιών για τις δυνατότητες απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, μέσω των δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Προώθηση ενός Δικτύου Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Φορέων για τη συνεχή διερεύνηση και ανάλυση ζητημάτων που άπτονται της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Προώθηση της διασύνδεσης και συνεργασίας φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας


3. Καταγραφή και μελέτη των πρωτοβουλιών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ψυχικά ασθενών. Ενδεικτικές ενέργειες:

 • Καταγραφή δομών και εργαστηρίων επαγγελματικής δραστηριοποίησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (πχ άτομα με αναπηρίες, άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, αποφυλακισμένοι κλπ) – επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
 • Αποτίμηση/αξιολόγηση της λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης του Ν.2716/99 και εντοπισμός αναγκών και κρίσιμων παραμέτρων – συγκριτική ανάλυση των εξελίξεων μέχρι σήμερα (με βάση προηγούμενη έρευνα του ΕΚΚΕ)
 • Διερεύνηση και ανάδειξη της δυναμικής των πρωτοβουλιών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω της αξιοποίησης του θεσμού των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης (Ν.4019/11 και Ν.4430/16)


4. Εργαστήριο μελέτης της Κοινωνικής Οικονομίας ως διακριτό γνωστικό επιστημονικό πεδίο. Ενδεικτικές άξονες μελέτης:

 • Θεωρητικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις
 • Ανάλυση της σχέσης δημόσιου τομέα (Κράτους Πρόνοιας) και Κοινωνικής Οικονομίας
 • Διερεύνηση της διεπιστημονικότητας του γνωστικού πεδίου της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Η τοπική διάσταση ως κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Διερεύνηση της σχέσης: ‘Κοινωνικό Κεφάλαιο’ και Κοινωνική Οικονομία

Αναμενόμενα προϊόντα του Παρατηρητηρίου της Κοινωνικής Οικονομίας:

 • Έκθεση των Εξελίξεων της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα
 • Ενημερωτικό Δελτίο
 • Έκδοση σειρών «Απλοί Οδηγοί» και «Μελέτες- Κείμενα Εργασίας Κοινωνικής Οικονομίας»
 • Διοργάνωση ετήσιων συναντήσεων του ‘FORUM της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Οργάνωση Συνεδρίων-Ημερίδων