Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “EU survey on Gender-Based Violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV-SURVEY)”.

09/11/2021

Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης Προτάσεων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: EU survey on Gender-Based Violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV-SURVEY)”.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ