SoDaNet in action

SoDaNet in action

Η πράξη αφορά στην εξέλιξη της ερευνητικής υποδομής SODANET και περιλαμβάνει 7 υποέργα αυτεπιστασίας, ένα για κάθε εταίρο του δικτύου Sodanet, ως εξής:

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΚΚΕ
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΑ
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 6 : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 7 : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ


Κάθε υποέργο αποτελείται από τα παρακάτω πακέτα εργασίας:

 • ΠΕ 1: Διοίκηση και Oικονομική διαχείριση του έργου
 • ΠΕ 2: Ανάπτυξη, αναβάθμιση επαναδόμηση Σώματος Δεδομένων και Τεκμηρίων
 • ΠΕ 3: Ανάπτυξη και αναβάθμιση Σώματος Μεταδεδομένων
 • ΠΕ 4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση Κανονιστικού Πλαισίου της υποδομής
 • ΠΕ 5: Ανάπτυξη και αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Υλικού και προγραμμάτων εκπαίδευσης 
 • ΠΕ 6: Ανάπτυξη, αναβάθμιση και παραμετροποίηση Λογισμικού
 • ΠΕ 7: Αγορά Λογισμικού και Εξοπλισμού
 • ΠΕ 8: Φιλοξενία υποδομής και νέων εφαρμογών σε εξυπηρετητές, backups δεδομένων και μεταδεδομένων
 • ΠΕ 9: Δημοσιότητα έργου και Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων


Το ΕΚΚΕ είναι ο συντονιστής φορέας και συμμετέχει σε όλα τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει σε όλα τα ΠΕ πλην των ΠΕ7 και ΠΕ8 και οι υπόλοιποι εταίροι στα ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ5 και ΠΕ9.

Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση δεδομένων και μεταδεδομένων της υφιστάμενης υποδομής μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών για τη διαχείριση νέου τύπου δεδομένων (π.χ. τεκμήρια), νέων θεματικών δεδομένων προερχόμενων από τους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS), όπως: τουρισμό, περιβάλλον, αγροδιατροφή, και βασικών μεταδεδομένων που αφορούν ερευνητικές συνιστώσες που δύνανται να υφίστανται ανεξάρτητα από την έρευνα (π.χ. όροι, ερωτήσεις, μεταβλητές, ταξινομήσεις). Αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού, είτε αυτό αφορά τις έρευνες και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην υποδομή, είτε μεθοδολογία ερευνών και διαχείριση δεδομένων είτε ανάπτυξη και σχεδιασμό ερευνητικών υποδομών. Με τη λήξη του έργου η ερευνητική υποδομή θα λειτουργεί βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι: α) το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, β) τον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό δεδομένων (General Data Protection Regulation- GDPR) που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα τον Μάιο του 2018 και γ) τα προαπαιτούμενα για την  απόκτηση του Core Trust Seal Certification, ώστε το αποθετήριο του Sodanet, να αποτελεί αποθετήριο πιστοποιημένων προδιαγραφών.

O προϋπολογισμός ανά φορέα έχει ως εξής:

1) ΕΚΚΕ: 464.900

2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: 201.800

3) ΕΚΠΑ: 85.000

4) ΠΑΝΤΕΙΟ: 97.000

5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 75.000

6) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 79.640

7) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: 63.000


Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των εργασιών του ΕΚΚΕ ανά πακέτο εργασίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.066.340
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο
 • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Λιναρδής - Δήμητρα Κονδύλη
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ., Κακεπάκη Μ., Ηλιού Κ., Χατζηγιάννη Μ., Κανδύλης Γ., Τραμουντάνης Α., Φρέντζου Χ., Τοπάλη Μ., Παπαγιαννόπουλος Κ., Κληρονόμος Ν., Νησιώτης Κ., Βαγενά Ε., Πληροφορικός, Γραφίστας, Κοινωνικός επιστήμονας, Μεταφραστής
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018-09-27
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: /research/project/sodanet-in-action

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Το ΠΕ 1 «Διοίκηση και Οικονομική διαχείριση του έργου» περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις και ενέργειες για την ορθή και αποτελεσματική παρακολούθηση του έργου. Κεντρικός στόχος του ΠΕ1 αποτελεί η βέλτιστη χρήση των πόρων του έργου, η απαρέγκλιτη τήρηση των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων του φορέα και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης όλων των επιμέρους εργασιών του έργου. Η υπευθυνότητα του συγκεκριμένου πακέτου συνίσταται στην εποπτεία και το συντονισμό των εργασιών της ομάδας υλοποίησης του υποέργου, όπως επίσης της τακτικής και έγκαιρης ενημέρωσης των διοικητικών οργάνων σε ό,τι αφορά την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων των υποέργων και της πράξης συνολικότερα.


Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Διασφάλιση της απρόσκοπτης και επιτυχούς υλοποίησης των Υποέργων και της Πράξης συνολικότερα
 • Με την ολοκλήρωση της Πράξης η ερευνητική υποδομή Sο.Da.Net_GR θα λειτουργεί σε πλήρη παραγωγική διαδικασία.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες ΕΚΚΕ:

 • Παρακολούθηση της υλοποίησης φυσικού (παραδοτέα και ορόσημα) και οικονομικού αντικειμένου κάθε υποέργου αλλά και της Πράξης συνολικά σύμφωνα με την προβλεπόμενη ροή του χρονοδιαγράμματος.
 • Έλεγχος των δεδομένων και μεταδεδομένων των υπόλοιπων εταίρων πριν τη δημοσιοποίησή τους.
 • Εποπτεία και συντονισμός των συνεργαζόμενων φορέων υλοποίησης των λοιπών υποέργων της Πράξης
 • Οργάνωση συναντήσεων εργασίας και τήρηση αρχείου πρακτικών αυτών. Παρακολούθηση υλοποίησης των ενεργειών βάσει πρακτικών.
 • Συστηματική αρχειοθέτηση εγγράφων και διοικητικών ενεργειών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του φορέα χρηματοδότησης και των ελεγκτικών μηχανισμών.
 • Σύνταξη και δημοσιοποίηση προκηρύξεων για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών και τρίτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του φορέα χρηματοδότησης και των ελεγκτικών μηχανισμών.
 • Επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα (ΑΥΜ).
 • Εντοπισμός δυσχερειών και καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση του έργου.
 • Παρακολούθηση των προβλεπομένων δεικτών του έργου.
 • Συμπλήρωση και υποβολή στο ΟΠΣ των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών της Πράξης.
 • Συλλογή και επεξεργασία απολογιστικών οικονομικών στοιχείων.
 • Υποστήριξη του έργου των -αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων- θεσμικών οργάνων.
 • Σύνταξη των επιμέρους εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Σύνταξη πρακτικών συναντήσεων.

Παραδοτέα ΕΚΚΕ:

 • Φ1.Π1.1: Εκθέσεις προόδου υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Φ1.Π1.2: Ενδιάμεσες και τελικές απολογιστικές εκθέσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43611,45
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ.
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ".

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τη συλλογή – τεκμηρίωση – αρχειοθέτηση και διάχυση ποσοτικών δεδομένων από τους τομείς της RIS (Αγροδιατροφή, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη, Πολιτισμός – Τουρισμός) και επιπρόσθετα κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων. Τα ποσοτικά δεδομένα αφορούν κυρίως δεδομένα προερχόμενα από έρευνες πεδίου αλλά και δευτερογενή πινακοποιημένα δεδομένα που ενέχουν όμως μία συγκριτική οπτική.

Θα δημιουργηθούν επίσης συλλογές τεκμηρίων, που θα εισάγονται στο νέο σύστημα διαχείρισης τεκμηρίων. Οι συλλογές τεκμηρίων αποτελούν «σύνολο δεδομένων» που χρησιμοποιείται είτε: α)για ποιοτικές έρευνες (π.χ. συνεντεύξεις) και β) είτε για την ανάλυση κειμένων.

Οι υφιστάμενες έρευνες θα ελεγχθούν και θα τροποποιηθούν, όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι τροποποιήσεις αφορούν στα παρακάτω:

 • τεκμηρίωση των ερευνών και των δεδομένων βάσει του «κορμού μεταδεδομένων» που προτείνει η CESSDA και ονομάζεται CMM (CESSDA Metadata Management).
 • μεταφράσεις ερευνών και δεδομένων στην Αγγλική γλώσσα, ώστε τα δεδομένα να είναι «ορατά» από τον κατάλογο δεδομένων της CESSDA.
 • επαναδόμηση δεδομένων.

Τα δεδομένα θα τεκμηριώνονται βάσει του προτύπου μεταδεδομένων Data Documentation Initiative (DDI).

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Επέκταση του σώματος των ποσοτικών ερευνών μεγάλης και μικρότερης κλίμακας
 • Επέκταση του σώματος των πινάκων και των δεικτών
 • Τροποποίηση δεδομένων και μεταδεδομένων υφιστάμενων ερευνών
 • Εισαγωγή - τεκμηρίωση ποιοτικών ερευνών
 • Εισαγωγή - τεκμηρίωση συλλογών τεκμηρίων (π.χ. δημοσιεύματα του τύπου)

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες EKKE:

 • Αναζήτηση / Διερεύνηση / συλλογή δεδομένων
 • Επέκταση του σώματος των ποσοτικών δεδομένων του αποθετηρίου του ΕΚΚΕ με κάποιες ποσοτικές έρευνες μεγάλης κλίμακας, όπως το PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), και το World Values Survey (WVS).
 • Επέκταση του σώματος των ποσοτικών δεδομένων με κάποιες ποσοτικές έρευνες μικρότερης κλίμακας, όπως WIP - World Internet Project (WIP) [Κύματα για την Ελλάδα και την Κύπρο], έρευνες νέων (ταυτότητα του νεανικού πληθυσμού της χώρας), έρευνες σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) και Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους (ΙΦΠ). Ειδικότερα για τις τελευταίες έρευνες, το ΕΚΚΕ θα τεκμηριώσει και δημοσιοποιήσει σε προσβάσιμη μορφή τα αποτελέσματα και τα δεδομένα ερευνών πεδίου που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο άλλων έργων και αφορούν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά περιοχών της χώρας, όπως για παράδειγμα: χαρακτηριστικά ΘΠΠ και ΙΦΠ, καθώς και κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις από την οριοθέτηση ΘΠΠ και την αξιοποίηση των ΙΦΠ. Τα προαναφερθέντα είδη δεδομένων συνάδουν με τα ερευνητικά πεδία της RIS: Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη, Πολιτισμός – Τουρισμός.
 • Αναδόμηση dataset «Βουλευτών Ελληνικού Κοινοβουλίου 1996 – 2015», ώστε τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα είτε ανά βουλευτή είτε ανά βουλή. Προσθήκη νέων εγγραφών.
 • Πίνακες εκλογικών αποτελεσμάτων 1946-1964 με χαρτογραφικές δυνατότητες (αποτελέσματα τα οποία ακόμα και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή).
 • Το ΕΚΚΕ θα έχει συντονιστικό ρόλο ως προς τις διαδικασίες εισαγωγής των δεδομένων εντός των αποθετηρίων μελών και θα εποπτεύει /επικυρώνει την εισαγωγή τους στην τελική δημοσιοποιήσιμη μορφή.
 • Μεταφράσεις υφιστάμενων ερευνών από τα Ελληνικά στα Αγγλικά
 • Τροποποιήσεις υφιστάμενων ερευνών βάσει των προδιαγραφών του CMM


Παραδοτέα (Π) / Ορόσημα (Μ) EKKE:

 • Φ1.Π2.1/Φ1.Μ2.1: Λίστα νέων ποσοτικών ερευνών με σύνδεσμο στο αποθετήριο
 • Φ1.Π2.2/Φ1.Μ2.2: Λίστα τροποποιημένων ερευνών με σύνδεσμο στο αποθετήριο (μεταφράσεις στην Αγγλική γλώσσα, αναδόμηση dataset, αλλαγές λόγω CMM)
 • Φ1.Π2.3/Φ1.Μ2.3: Λίστα πινάκων ή/και δεικτών με συγκριτική διάσταση με σύνδεσμο στο αποθετήριο


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100081
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 29
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Λιναρδής
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ., Κακεπάκη Μ., Ηλιού Κ., Χατζηγιάννη Μ., Κανδύλης Γ., Τραμουντάνης Α., Φρέντζου Χ., Τοπάλη Μ., Κληρονόμος Ν., Νησιώτης Κ.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ".

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, ο συντονιστής φορέας θα καθοδηγεί τους εταίρους ως προς την τεκμηρίωση των ερευνών βάσει του βασικού κορμού μεταδεδομένων που προτείνει η CESSDA και ονομάζεται CMM (CESSDA Metadata Management) [θα γίνει εσωτερικό σεμινάριο γι’ αυτό: βλέπε ΠΕ5]. Αρχικά θα μελετηθούν από το ΕΚΚΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα προτεινόμενα μεταδεδομένα από τη CESSDA και κατόπιν θα δημιουργηθεί η λίστα με τα επιλεγμένα πεδία τεκμηρίωσης, τα οποία θα είναι κοινά για όλα τα αποθετήρια της ερευνητικής υποδομής, έτσι ώστε η διαδικασία τεκμηρίωσης να διεξαχθεί συντονισμένα. Στη διαδικασία τεκμηρίωσης θα περιλαμβάνονται έρευνες, των οποίων τα δεδομένα θα εμπεριέχονται στην υποδομή (ΠΕ2), αλλά και έρευνες των οποίων τα δεδομένα δεν εμπεριέχονται στην υποδομή (ΠΕ3) – η τεκμηρίωση σε αυτήν την περίπτωση αφορά μόνο μεταδεδομένα – αλλά θα καταγράφεται ρητώς και σαφώς ο τρόπος και οι διαδικασίες πρόσβασης στα ίδια τα δεδομένα (data access). Τέτοιες έρευνες μπορεί να είναι ποσοτικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ ή έρευνες, τα δεδομένα των οποίων βρίσκονται αποθηκευμένα σε άλλα αποθετήρια και αφορούν την Ελλάδα, ή ακόμα και ποιοτικές έρευνες των οποίων τα δεδομένα είναι προσβάσιμα. Επίσης θα δημιουργηθούν πακέτα μεταδεδομένων, τα οποία αφορούν ερευνητικές συνιστώσες μίας έρευνας και τα οποία μπορούν να υφίστανται αυτόνομα. Τέτοια πακέτα μεταδεδομένων αφορούν: όρους-ορισμούς, μεταβλητές, ερωτήσεις και συνδυασμό αυτών. Τέλος, θα δημιουργηθεί βιβλιογραφική λίστα με αντικείμενο τις ερευνητικές υποδομές και τη μεθοδολογία ερευνών, η οποία θα ενσωματωθεί στον ιστότοπο του sodanet.gr.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Τεκμηρίωση βάσει CMM
 • Τεκμηρίωση ερευνών των οποίων τα δεδομένα δεν βρίσκονται αποθηκευμένα στην υποδομή αλλά παρέχεται ρητώς και σαφώς ο τρόπος και οι διαδικασίες πρόσβασης στα ίδια τα δεδομένα (data access)
 • Τεκμηρίωση όρων – ορισμών
 • Τεκμηρίωση ερωτήσεων – μεταβλητών
 • Βιβλιογραφική λίστα ερευνητικών υποδομών και μεθοδολογίας
 • Διάχυση μεταδεδομένων

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες ΕΚΚΕ

 • Αναζήτηση / Διερεύνηση / συλλογή μεταδεδομένων
 • Ανασκόπηση/ μελέτη CMM και σύνταξη έκθεσης report
 • Δημιουργία πακέτων μεταδεδομένων μεταβλητών (π.χ. ταξινόμηση ESEC), συνοδευόμενα από SPSS Syntax
 • Δημιουργία πακέτων μεταδεδομένων ερωτήσεων - μεταβλητών [π.χ. διαστάσεις κοινωνικού κεφαλαίου: διασυνδετικό (linking) - γεφυρωτικό (bridging) – δεσμευτικό (bonding) - γενικευμένης εμπιστοσύνης]. Αποτύπωση των μεταβλητών αυτών σε SPSS και των ερωτήσεων σε Limesurvey.
 • Τέλος, το ΕΚΚΕ προτίθεται να συμβάλει με εγγραφές στη βιβλιογραφική λίστα με αντικείμενο τις ερευνητικές υποδομές και τη μεθοδολογία ερευνών, δεδομένου ότι στην ομάδα έργου του, εντάσσονται ερευνητές που είναι από τους βασικούς συγγραφείς δημοσιεύσεων σε σχέση με τις ερευνητικές υποδομές.


Παραδοτέα (Π) / Ορόσημα (Μ) ΕΚΚΕ:

 • Φ1.Π3.1: Report - λίστα επιλεγμένων υποχρεωτικών μεταδεδομένων βάσει CMM
 • Φ1.Π3.2/Φ1.Μ3.2: Λίστα πακέτων μεταδομένων
 • Φ1.Π3.6/Φ1.Μ3.6: Βιβλιογραφική λίστα με αντικείμενο τις ερευνητικές υποδομές και τη μεθοδολογία ερευνών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55036,25
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 29
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Λιναρδής
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λιναρδής Α., Κονδύλη Δ., Κανδύλης Γ., Φρέντζου Χ., Κληρονόμος Ν., Νησιώτης Κ., Κοινωνικός επιστήμονας

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ CESSDA, GDPR ΚΑΙ CORE TRUST SEAL"

Στόχος του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας είναι η εναρμόνιση των διαδικασιών στις οποίες βασίζεται μέχρι σήμερα η λειτουργία της Υποδομής SoDaNet με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό δεδομένων (General Data Protection Regulation- GDPR) που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα τον Μάιο του 2018. Επιπρόσθετα βελτίωση του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του CoreTrustSeal certification (δηλαδή στο πρότυπο πιστοποίησης της υποδομής ως υπηρεσία παροχής δεδομένων – service provider βάσει 16 κριτηρίων  που αφορούν: α) την οργανωτική υποδομή, β) τη διαχείριση των ψηφιακών αντικειμένων και γ) την τεχνολογία). Οι λειτουργίες αυτές θα τυποποιηθούν θα καταγραφούν και θα περιγράφονται στους νέους κανονισμούς λειτουργίας της υποδομής και του Δικτύου SoDaNet. Οι διαδικασίες θα εναρμονιστούν με τις διαδικασίες της CESSDA και του CoreTrustSeal certification και κατόπιν θαυποβληθούν στο CoreTrustSeal, ώστε το αποθετήριο να λάβει τη «σφραγίδα» του “Trusted Repository”.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες ΕΚΚΕ

 • Ανασκόπηση GDPR και CoreTrustSeal
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και μελέτες προσαρμογής
 • Εναρμόνιση SODANET βάσει μελετών
 • Υποβολή αιτήματος για πιστοποίηση

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Εναρμόνιση SODANET βάσει GDPR
 • Εναρμόνιση SODANET βάσει CoreTrustSeal
 • Υποβολή αιτήματος για CoreTrustSeal Certification Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες
 • Ανασκόπηση GDPR και CoreTrustSeal
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και μελέτες προσαρμογής
 • Εναρμόνιση SODANET βάσει μελετών
 • Υποβολή αιτήματος για πιστοποίηση

Παραδοτέα ΕΚΚΕ:

 • Φ1.Π4.2: Μελέτες προσαρμογής στο GDPR και CoreTrust Seal
 • Φ1.Π4.3: Ενέργειες προσαρμογής περιεχομένου, κανονισμών, διαδικασιών. Μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.
 • Φ1.Π4.4: Αίτηση υποβολής για την απόκτηση του πιστοποιητικού: CoreTrust Seal Certification

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32245.89
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 26
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δήμητρα Κονδύλη
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κονδύλη, Λιναρδής, Φρέντζου, Τοπάλη, Βαγενά, Μεταφραστής

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 : "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Στόχοι του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας είναι η δημιουργία των παρακάτω εκπαιδευτικών εργαλείων (το παρακάτω αφορά όλους τους φορείς):

 • Εκπαιδευτικό, πολυμεσικό εργαλείο για τη διενέργεια ερευνών με έμφαση στα συστήματα CAI (CAPI: Computer Assisted Personal Interviewing / CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing / CAWI: Computer Assisted Web Interviewing) που χρησιμοποιούνται από εταιρείες και ερευνητικά κέντρα.
 • Εκπαιδευτικό εργαλείο για τη Διαχείριση Δεδομένων, στα πρότυπα του εκπαιδευτικού εργαλείου CESSDA, Data Management Guide
 • Εκπαιδευτικό εργαλείο για τη μεθοδολογία της ανάλυσης κειμένου.
 • Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Πολιτική συμπεριφορά και πολιτική κουλτούρα» και ανάρτηση αυτού στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 • Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Κοινωνικό κεφάλαιο» και ανάρτηση αυτού στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 • Εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Εκλογική συμπεριφορά και ανάρτηση αυτού στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 • Εκπαιδευτικό υλικό για τη μεθοδολογία της τεκμηρίωσης ποιοτικών ερευνών και τη δευτερογενή ανάλυση ποιοτικών δεδομένων και ανάρτηση αυτού στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του sodanet.gr και το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα απευθύνεται σε:

 • φοιτητές
 • διδακτικό προσωπικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
 • σπουδαστές φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών όλων των βαθμίδων
 • εργαζόμενους και στελέχη εταιρειών δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς, συμβούλων επιχειρήσεων, διαφημιστικών εταιρειών κ.λπ.

Τέλος, θα διεξαχθούν εσωτερικά σεμινάρια και webinars μεταξύ των μελών του δικτύου για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.


Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες ΕΚΚΕ:

 • Βιβλιογραφική επισκόπηση των συστημάτων CAI (CAPI, CATI, CAWI)
 • Αναζήτηση κατάλληλου λογισμικού CAI- multi mode data collection - Αγορά.
 • Εγκατάσταση του επιλεχθέντος λογισμικού.
 • Δόμηση κεφαλαίων εκπαιδευτικού υλικού
 • Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
 • Διεξαγωγή έρευνας για CATI και CAWI σύστημα. Χρήση τηλεφωνικής βάσης δεδομένων για τα CATI. Συλλογή πολυμεσικού υλικού από την έρευνα και ενσωμάτωση αυτού στο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Ενσωμάτωση γραφικών
 • Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού υλικού και εισαγωγή αυτού στην εκπαιδευτική πλατφόρμα
 • Δημοσιοποίηση εκπαιδευτικού εργαλείου
 • Οργάνωση δύο εσωτερικών σεμιναρίων από το ΕΚΚΕ: ένα στην αρχή του έργου – ώστε να δοθούν κατευθύνσεις για τις διαδικασίες τεκμηρίωσης και διάχυσης των δεδομένων - και ένα στο μέσο του έργου, όταν θα είναι διαθέσιμες οι νέες εφαρμογές.


Παραδοτέα EKKE:

 • Φ1.Π5.1: Δια ζώσης εσωτερικό σεμινάριο: «τεκμηρίωσης ποσοτικών ερευνών και πινάκων» στο εργαστήριο του ΕΚΚΕ (παρουσίαση - παρουσιολόγιο)
 • Φ1.Π5.2: Εκπαιδευτικό, πολυμεσικό εργαλείο για τη διενέργεια ερευνών με έμφαση στα συστήματα CAI, στο οποίο θα ενσωματωθεί πολυμεσικό υλικό από την έρευνα 
 • Φ1.Π5.5: Δια ζώσης εσωτερικό σεμινάριο: «χρήσης νέων εφαρμογών» στο εργαστήριο του ΕΚΚΕ (παρουσίαση - παρουσιολόγιο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48375
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 33
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κονδύλη
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κονδύλη, Λιναρδής, Χατζηγιάννη, Νησιώτης, Κληρονόμος, Κοινωνικός επιστήμονας

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 : "ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"

Η ανάπτυξη – αναβάθμιση και παραμετροποίηση λογισμικού αφορά στα ακόλουθα:

 • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαχείρισης κειμένων: τα τεκμήρια, τα οποία διαχειρίζεται μέχρι σήμερα η υποδομή So.Da.Net, έχουν κυρίως τη μορφή συνόλων δεδομένων. Είναι χρήσιμο το περιβάλλον διαχείρισης τεκμηρίων της υποδομής να επεκταθεί και στη διαχείριση τεκμηρίων υπό μορφή κειμένων. Τέτοια είναι τα κείμενα που χρησιμοποιούνται: ως δεδομένα σε έρευνες ανάλυσης κειμένου, ως δεδομένα σε ποιοτικές έρευνες, σε επιστημονικές ανακοινώσεις [τα κείμενα σε αυτή την περίπτωση αφορούν για παράδειγμα κώδικες (scripts), ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή των στατιστικών αναλύσεων που εμπεριέχονται σε αυτά από τρίτους), σε βιβλιογραφικές λίστες, στη διαχείριση κειμένων που αφορούν στην ανάπτυξη και στην λειτουργία της ερευνητικής υποδομής So.Da.Net. To Dataverse αποτελεί ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα, το οποίο υπό ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε να παραμετροποιηθεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα διαχείρισης τεκμηρίων. Το Sodanet θα εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει το Dataverse και στην περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις θα χρησιμοποιηθεί από το sodanet. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί ad hoc εφαρμογή γι’ αυτό.
 • Αναβάθμιση εφαρμογής λεξικού όρων: Αναβάθμιση και ολοκλήρωση του λεξικού επιστημονικών όρων στο περιβάλλον του Sodanet.gr.
 • Αναβάθμιση και παραμετροποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας: για τη φιλοξενία και την πλοήγηση όλου του εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί στο πακέτο εργασίας 5 θα δημιουργηθεί και θα παραμετροποιηθεί κοινή εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει το σύνολο των εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης πακέτων μεταδεδομένων: μέσω της εν λόγω εφαρμογής θα δημιουργούνται πακέτα μεταδεδομένων που θα αφορούν στην τεκμηρίωση σύνθετων μεταβλητών που υπολογίζονται μέσω άλλων. Πιο συγκεκριμένα θα ορίζεται η μεταβλητή – στόχος καθώς και οι επιμέρους μεταβλητές που θα χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό. Κατόπιν θα περιγράφεται ο αλγόριθμος υπολογισμού και θα αποδίδεται μέσω SPSS syntax. Επικουρικά για την τεκμηρίωση των μεταβλητών θα χρησιμοποιούνται οι ερωτήσεις (σύνδεση με Limesurvey) και με έννοιες (σύνδεση με λεξικό όρων).
 • Δημιουργία Χαρτογραφικής εφαρμογής: η χαρτογραφική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιείται από όλα τα ποσοτικά δεδομένα που εμπεριέχουν γεωγραφικά δεδομένα. Επιπλέον θα δημιουργηθούν γεωγραφικά υπόβαθρα εκλογικών περιφερειών για τα εκλογικά αποτελέσματα 1946 – 1964.
 • Δημιουργία εφαρμογής για τη σύνδεση data repository με την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (περιοδικό του ΕΚΚΕ) ή /και κείμενα εργασίας: για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιστημονικές ανακοινώσεις (άρθρα ή κείμενα εργασίας) αναφέρονται σε δεδομένα (microdata or secondary data), το περιβάλλον θα επιτρέπει τη διασύνδεση των άρθρων με τα σύνολα δεδομένων που είναι κατατεθειμένα στο αποθετήριο. Σαν παράδειγμα εφαρμογής θα χρησιμοποιηθεί το επιστημονικό περιοδικό του ΕΚΚΕ: η “Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών” ή/ και κείμενα εργασίας που θα δημοσιεύονται μέσω του sodanet.gr.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Εφαρμογή διαχείρισης κειμένων σε πλήρη παραγωγική διαδικασία
 • Εφαρμογή λεξικού όρων σε πλήρη παραγωγική διαδικασία
 • Εκπαιδευτική πλατφόρμα σε πλήρη παραγωγική διαδικασία
 • Εφαρμογή διαχείρισης πακέτων μεταδεδομένων σε πλήρη παραγωγική διαδικασία
 • Χαρτογραφική εφαρμογή σε πλήρη παραγωγική διαδικασία
 • Εφαρμογή σύνδεσης αποθετηρίων με κείμενα εργασίας ή / και Επιθεώρηση

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες ΕΚΚΕ:

 • Ανάλυση απαιτήσεων όλων των εφαρμογών
 • Λειτουργικός σχεδιασμός
 • Εικαστικός σχεδιασμός
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων
 • Προγραμματισμός εφαρμογών
 • Παραμετροποίηση υπαρχόντων λογισμικών
 • Δοκιμή εφαρμογών
 • Συγγραφή εγχειριδίων χρήσης
 • Εσωτερικό σεμινάριο χρήσης εφαρμογών από ΕΚΚΕ (βλέπε ΠΕ5)
 • Εφαρμογές σε πλήρη παραγωγική διαδικασία

Παραδοτέα (Π) / Ορόσημα (Μ) ΕΚΚΕ:

 • Φ1.Π6.1/Φ1.Μ6.1: Εφαρμογή διαχείρισης κειμένων σε πλήρη παραγωγική λειτουργία
 • Φ1.Π6.3/Φ1.Μ6.3: Εκπαιδευτική πλατφόρμα σε πλήρη παραγωγική λειτουργία
 • Φ1.Π6.4/Φ1.Μ6.4: Εφαρμογή διαχείρισης πακέτων μεταδεδομένων σε πλήρη παραγωγική λειτουργία
 • Φ1.Π6.5/Φ1.Μ6.5: Χαρτογραφική εφαρμογή σε πλήρη παραγωγική λειτουργία
 • Φ1.Π6.6: Εφαρμογή σύνδεσης αποθετηρίων με κείμενα εργασίας ή / και Επιθεώρηση Τα ορόσημα αφορούν στη δημιουργία τμήματος του διαχειριστικού των εφαρμογών (backend).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 104836
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 33
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Λιναρδής
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λιναρδής, Παπαγιαννόπουλος, Φρέντζου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7: "ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Το ΕΚΚΕ θα προβεί στην αγορά λογισμικού που θα εξυπηρετεί όλο το δίκτυο, όπως τα εργαλεία ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών SPSS και NVivo. Σε σχέση με εξοπλισμό το ΕΚΚΕ θα προβεί στην αγορά εξοπλισμού που αφορά laptops, desktops, εξωτερικά hdd’s, printers, συσκευές υπαγόρευσης κ.α., που θα εξυπηρετούν το σύνολο του τακτικού και του έκτακτου προσωπικού του ΕΚΚΕ, ώστε το προσωπικό να εργάζεται σε βελτιωμένες συνθήκες.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Ομαλή διεξαγωγή της ερευνητικής εργασίας όλων των εταίρων μέσω λογισμικών που διατίθενται εμπορικά και αφορούν κυρίως την ανάλυση δεδομένων, την αρχειοθέτηση, τη διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών και τη διάχυση αποτελεσμάτων.
 • Βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και εξοπλισμός για νέους και παλαιούς ερευνητές.
 • Ειδικότερα για τους νέους εξωτερικούς συνεργάτες που θα πλαισιώσουν το τακτικό προσωπικό της ομάδας του ΕΚΚΕ προβλέπεται ένας Η/Υ (desktop ή laptop) ανά συνεργάτη καθώς και κάποιοι εκτυπωτές και εξωτερικοί σκληροί για την καθημερινή αποθήκευση της εργασίας τους.
 • Και για το τακτικό προσωπικό του ΕΚΚΕ προβλέπεται η αγορά νέων Η/Υ, κάποιων εκτυπωτών καθώς και εξωτερικών σκληρών δίσκων.


Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες EKKE

 • Καθορισμός - ανάλυση απαιτήσεων
 • Προσφορά αγοράς λογισμικού και εξοπλισμού
 • Αγορά και έκδοση τιμολογίου
 • Δοκιμή
 • Εγκατάσταση
 • Παροχή οδηγιών εγκατάστασης

Παραδοτέα EKKE:

 • Φ1.Π7.1: Άδειες χρήσης λογισμικών
 • Φ1.Π7.2: Εξοπλισμός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32949
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Λιναρδής
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λιναρδής, Κονδύλη, Φρέντζου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 : "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"

Αποτελεί διαδικασία απευθείας ανάθεσης, και αφορά μόνο το ΕΚΚΕ. Περιλαμβάνει:

 • Μελέτη των προδιαγραφών φιλοξενίας των εφαρμογών σε εξυπηρετητές βάσει του κανονιστικού πλαισίου.
 • Υλοποίηση αυτών, ώστε να πληρούνται τα απαιτούμενα του κανονιστικού πλαισίου (π.χ. πολλαπλά backups, δημιουργία εφαρμογών που διευκολύνουν την ροή εργασιών όπως για παράδειγμα: την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση πακέτων πληροφορίας κ.α.).
 • Μερική αναδόμηση ιστότοπου sodanet.gr,ώστε να φιλοξενήσει τις νέες εφαρμογές.
 • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση Dataverse
 • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
 • Διαχείριση χρηστών με κοινό username και password για το σύνολο των εφαρμογών (υφιστάμενες και νέες εφαρμογές)
 • Φιλοξενία και παραμετροποίηση Nesstar Server
 • Δημιουργία πλαισίου – δομής για ιστότοπο έργου Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 • Παραγωγική λειτουργία εξυπηρετητών
 • Λειτουργία εξυπηρετητών – φιλοξενία βάσει προδιαγραφών του Core Trust Seal και GDPR.
 • Μερική αναδόμηση ιστότοπου sodanet.gr


Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες EKKE: 

 • Μελέτη των προδιαγραφών φιλοξενίας βάσει του κανονιστικού πλαισίου
 • Σχεδιασμός λύσεων
 • Υλοποίηση σχεδιασμού
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας εξυπηρετητών
 • Διόρθωση αστοχιών μετά τον έλεγχο
 • Παρακολούθηση στατιστικών δεικτών sodanet.gr


Παραδοτέα EKKE:

 • Φ1.Π8.1: Καταγραφή ανάλυσης απαιτήσεων για φιλοξενία βάσει του κανονιστικού πλαισίου (μετά τη μελέτη του κανονιστικού πλαισίου).
 • Φ1.Π8.2: Παροχή φιλοξενίας συστημάτων και εφαρμογών
 • Φ1.Π8.3: Καταγραφή περαιτέρω αναγκών φιλοξενίας (προς το τέλος του έργου)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16272
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2018
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 33
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Λιναρδής
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Λιναρδής, Φρέντζου, Παπαγιαννόπουλος

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9: "ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ"

Η δημοσιότητα του έργου αφορά:

 • τη διοργάνωση ενδιάμεσου workshop με φιλοξενία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (στα δύο χρόνια από την έναρξη της πράξης)
 • τη διοργάνωση τελικής ημερίδας για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα από τη συστηματική παρουσίασή τους σε φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες με τη διοργάνωση ημερίδων (δύο μήνες πριν από τη λήξη της πράξης)
 • την ενημέρωση του ιστότοπου sodanet με το έργο και τα παραδοτέα του
 • τη συγγραφή και δημοσιοποίηση άρθρων σε περιοδικά με κριτές
 • τη συγγραφή κειμένων εργασίας
 • την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τρόπο που θα εξυπηρετεί ένα ευρύτερο κοινό, όπως είναι οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι κ.λπ που δεν διαθέτουν κατ’ ανάγκη στατιστικές γνώσεις. Για τον σκοπό αυτό ενδείκνυται η χρήση κατάλληλου λογισμικού που θα επιτρέπει την πινακοποίηση των αποτελεσμάτων και την αισθητική και απλή γραφική παρουσίασή τους στο ευρύ κοινό.
 • ενημερωτικό φυλλάδιο


Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Ενδιάμεσο Workshop
 • Τελική ημερίδα
 • Δημιουργία ιστοσελίδας έργου
 • Αισθητική και απλή παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Άρθρα σε περιοδικά με κριτές
 • Κείμενα εργασίας


Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες EKKE:

 • Δημιουργία ιστοσελίδας έργου και αναβάθμιση περιεχομένου ιστοσελίδας sodanet
 • Συμμετοχή σε ημερίδες και εκδηλώσεις δημοσιότητας για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και των ενεργειών του έργου
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις της CESSDA ή/και IASSIST
 • Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω Infographics για δύο τουλάχιστον έρευνες
 • Σχεδιασμός - σε συνεργασία με το Πάντειο – του ενημερωτικού φυλλαδίου SODANET
 • Συγγραφή τουλάχιστον ενός άρθρου στο περιοδικό Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών με χρήση των δεδομένων της υποδομής.
 • Δημιουργία banners και υλικού δημοσιότητας.
 • Δημιουργία newsletter sodanet και υπηρεσίες αποστολής newsletters.
 • Συγγραφή βιβλίου για τη Διαχείριση και την Ανακάλυψη Δεδομένων.


Παραδοτέα EKKE:

 • Φ1.Π9.4: Παραστατικά συμμετοχής (εισήγησης) σε ημερίδες και εκδηλώσεις δημοσιότητας
 • Φ1.Π9.5: Ιστοσελίδα έργου
 • Φ1.Π9.8: Τουλάχιστον ένα άρθρο σε περιοδικό με κριτές
 • Φ1.Π9.9: Αισθητική και απλή παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω Infographics
 • Φ1.Π9.10: Πρότυπο Newsletter sodanet, και αποδεικτικά υπηρεσιών αποστολής newsletter
 • Φ1.Π9.11: Βιβλίο για τη Διαχείριση και την Ανακάλυψη Δεδομένων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 31490
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2019
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 31
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δήμητρα Κονδύλη
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κονδύλη Δήμητρα, Λιναρδής Απόστολος, Κακεπάκη Μαρία, Ηλιού Αικατερίνη, Χατζηγιάννη Ανδρομάχη, Κανδύλης Γεώργιος, Τραμουντάνης Άγγελος, Φρέντζου Χριστίνα, Τοπάλη Μαρία
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ