Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)

Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)

H Πράξη «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», ενσωματώνει την στρατηγική του ΕΚΚΕ για την Έρευνα και την Τεχνολογική ανάπτυξη (R&D) για την περίοδο 2017-2020 και έχει τρεις κύριους στόχους:

1. Την αναβάθμιση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών. 

2. Τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε τρεις κεντρικές θεματικές προτεραιότητες: α) Νεολαία, β) Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη και γ) Χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα και

3. Την εκπαίδευση προσωπικού και την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων.

Η Πράξη αποτελείται από επτά (7) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):

1) Π.Ε. 1: «Ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών έρευνας και καινοτομίας – Καινοτόμο εργαστήριο “WebLab”».

Το Π.Ε. 1 αξιοποιεί καινοτόμες διαδικτυακές εφαρμογές, ενισχύοντας ερευνητικές υποδομές με στόχο την παροχή πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου δεδομένα τόσο από την ερευνητική κοινότητα και τον δημόσιο τομέα, όσο και από τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

2) Π.Ε. 2: «Επέκταση και αναβάθμιση διαδικτυακής εφαρμογής "Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων, 1991-2011"»

Το Π.Ε. 2 αναπτύσσει ΤΠΕ για παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών και στήριξη ενημερωμένων περιφερειακών πολιτικών και δράσεων μέσω τεκμηρίωσης κοινωνικο-δημογραφικών, οικονομικών και οικιστικών χαρακτηριστικών της χώρας

3) ΠΕ3: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για τη μεθοδολογία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων και κοινωνικών ερευνών»

Το Π.Ε. 3 αναπτύσσει εργαλεία «για τις επιχειρήσεις γνώσης και μάθησης».

4) Π.Ε.4: «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές και Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών  Φυσικών Πόρων»

Το Π.Ε. 4 αφορά την οικολογική αποκατάσταση θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε τουριστικές περιοχές και  την εμπλοκή των επιχειρήσεων στη μελέτη και διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων και της βιοποικιλότητας 

5) Π.Ε. 5: «Youth Print Web Platform (YouWeP)»

Το Π.Ε. 5 αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθοδολογιών για πολυτροπική και φυσική αλληλεπίδραση με υπολογιστή και σε  «πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης για αειφορία και κοινωνική καινοτομία»

6) Π.Ε. 6: «Μετάβαση σε παραγωγική διαδικασία της υποδομής Ηλεκτρονικών Εκδόσεων στις Κοινωνικές Επιστήμες»

Το Π.Ε. 6 ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ερευνητικής εξειδίκευσης και της απήχησης του δημοσιευμένου έργου στο πεδίο  των κοινωνικών επιστημών

7) Π.Ε. 7: «Δράσεις Δημοσιότητας και Διάχυσης»

Το Π.Ε. 7 αφορά στην αναδόμηση του ιστότοπου του ΕΚΚΕ βάσει των 3 στρατηγικών αξόνων και ενημερώνειί το ευρύτερο κοινό για τα αποτελέσματα των επιμέρους πακέτων εργασίας μέσω δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας.

Συνολικά, η Πράξη συμβάλλει στην: (α)  ανάπτυξη δυναμικού και υποδομών ΕΤΑΚ (capacity building), (β) ενίσχυση εξωστρέφειας και δικτύωσης, (γ) δημιουργία και διάχυση νέας γνώσης, (δ) ενίσχυση της ζήτησης για καινοτομία από τη δημόσια διοίκηση, (ε) εκκόλαψη νέων επιχειρηματικών παικτών και κοινωνικών εταίρων. 

Τα ΠΕ εμπλέκουν και αξιοποιούν σε διαφορετικό βαθμό, κατά τρόπο οριζόντιο και κάθετο, τις υφιστάμενες ερευνητικές υποδομές: εργαστήρια (WebLab και Eργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής) και Τράπεζες δεδομένων  και μεταδεδομένων (Πανόραμα Δημογραφικών Δεδομένων, Αποθετήριο κοινωνικών δεδομένων κατά τα πρότυπα λειτουργίας της ευρωπαϊκής υποδομής CESSDA ERIC). Εκ παραλλήλου, τα ΠΕ αμφισυνδέονται με συστημικό, τουτέστιν,   ανατροφοδοτικό τρόπο: η βελτίωση υποδομών στηρίζει τις ερευνητικές δράσεις κι αυτές την εκπαίδευση σε νέα μεθοδολογικά εργαλεία.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: REDI
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 840.213,75
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Χρηματοδοτούμενο
 • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Δεμερτζής
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Λιναρδής
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: ΙΠΕ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ομάδα έργου ΕΚΚΕ: Δεμερτζής Νίκος, Λιναρδής Απόστολος, Κανδύλης Γιώργος, Κονδύλη Δήμητρα, Μπαλούρδος Διονύσης, Ηλιού Κατερίνα, Κακεπάκη Μανίνα, Ζακοπούλου Έρση, Φρέντζου Χριστίνα, Μουρίκη Αλίκη, Θεοδωρόπουλος Κώστας, Βεζυργιάννη Κατερίνα, Τραμουντάνης Άγγελος, Σπυροπούλου Ναταλία, Στρατουδάκη Χαρά, Χατζηγιάννη Ανδρομάχη, Παπαλιού Όλγα, Καρανίκας Ευάγγελος, Φαγαδάκη Εύη, Τοπάλη Μαρία, Φραγκίσκου Αμαλία, Σάββα Κατερίνα, Αβδελίδη Καλισθένη, Γκόρτσος Κώστας, Κικίλιας Ηλίας, Γεωργαράκης Νίκος, Σακελλαρόπουλος Κωνσταντίνος, Καραντινός Δημήτρης, Σαρρής Νίκος, Βαρουξή Χριστίνα, Καπέλλα Αντουανέτα
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2017-10
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36

Ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών έρευνας και καινοτομίας – Καινοτόμο εργαστήριο “WebLab”

Στο νεοσύστατο Web Lab του ΕΚΚΕ  έχουν πραγματοποιηθεί δύο δειγματοληπτικές τηλεφωνικές έρευνες. Προβλέπεται να υπάρξει σχεδιασμός και για την πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών πρωτίστως γύρω από θέματα που απασχολούν τους ερευνητές του Κέντρου. Προς τούτο θα υπάρξει κατάρτιση όλων όσων ενδιαφέρονται στη χρήση ερευνητικών εργαλείων στο πλαίσιο της εν λόγω ερευνητικής υποδομής  (CATI, ΝVivo κ.λπ.). Ειδική έμφαση θα δοθεί σε δειγματοληπτική έρευνα γύρω από τη διείσδυση και τις επιπτώσεις του διαδικτύου, ανανεώνοντας έτσι τη συμμετοχή της Ελλάδας, δια του ΕΚΚΕ, στο διεθνές δίκτυο World Internet Project. Προοπτικά, δια της αναβάθμισης και λειτουργίας του εργαστηρίου το ΕΚΚΕ δημιουργεί έναν «ανοικτό χώρο» για τη διεξαγωγή ερευνών που θα διαγιγνώσκουν, θα απαντούν και θα διερευνούν  ζητήματα αιχμής. Θα συμβάλει, άρα, στην παραγωγή νέας γνώσης και καινοτόμων τεχνικών και μεθόδων διασφαλίζοντας την κεφαλαιοποίηση των δυνατοτήτων του web lab μέσω επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Παροχή πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου ερευνητικές υποδομές.

Επένδυση στη ανάπτυξη νέων εργαλείων κοινωνικών μετρήσεων.

Παραγωγή συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής.

Συσσώρευση επιστημονικής γνώσης γύρω από τα υπό διερεύνηση θέματα.

Εκπαίδευση και απασχόληση νέων ερευνητών. 

Εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού σε καινοτόμες εφαρμογές.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.

Συμβολή της υποδομής στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών, καινοτόμων μεθόδων και τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων ερευνητών.

Πολλαπλασιαστική ενίσχυση της ερευνητικής-επιχειρησιακής ικανότητας του ΕΚΚΕ να διεξάγει με ίδια μέσα κοινωνικές έρευνες σε όλους σχεδόν τους τομείς της αρμοδιότητάς του – συνεπώς και ενίσχυση της εθνικής ερευνητικής-επιχειρησιακής ικανότητας.

Ενίσχυση της διεθνούς ορατότητας της Ελλάδας σε επιστημονικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά φόρα και διεθνής δικτύωση του ΕΚΚΕ με τη συνεργασία Ελλήνων και ξένων ειδικών σε θέματα που συνδέονται με τα ερευνώμενα επιστημονικά πεδία.

Ενίσχυση της δυνατότητας συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ δημόσιων ή και ιδιωτικών ερευνητικών και θεσμικών φορέων.


Ενέργειες/Εργασίες

Ε1.1) Εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού σε καινοτόμες εφαρμογές και συστήματα.

Ε1.2) Διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: “World Internet Project Greece”, με αντικείμενο τη χρήση και τις επιδράσεις του διαδικτύου στην ελληνική κοινωνία 


Παραδοτέα

Π1.1) Εγχειρίδιο χρήσης, λειτουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και λογισμικού προγράμματος που χρησιμοποιούνται για οnline τηλεφωνικές συνεντεύξεις. 

Π1.2) Έκθεση με την ανάλυση και τα συμπεράσματα ποσοτικών δεδομένων της τηλεφωνικής έρευνας του ΕΚΚΕ με τίτλο:  “World Internet Project Greece” για τη χρήση και τις επιδράσεις του διαδικτύου στην Ελλάδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.500
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2017
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δεμερτζής Νίκος - Φρέντζου Χριστίνα

Επέκταση και αναβάθμιση διαδικτυακής εφαρμογής "Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων, 1991-2011"

To ΠΕ2 αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση των λειτουργιών της υπάρχουσας διαδικτυακής εφαρμογής «ΠΑΝΟΡΑΜΑ Απογραφικών Δεδομένων 1991-2001-2011». Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής υποστήριξης της εφαρμογής, επέκταση των δυνατοτήτων αναζήτησης δεδομένων σε νέα επίπεδα μέτρησης, προσθήκη νέων μεταβλητών (της ΕΛΣΤΑΤ ή/και συνδυασμός μεταβλητών για την κατασκευή δεικτών), καθώς και την κατασκευή γεφυρών διασύνδεσης με άλλες βάσεις δεδομένων, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούν και διαφορετικές γεωγραφικές διαιρέσεις. Περιλαμβάνονται επίσης ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών χρηστών και διάχυσης του πληροφοριακού πλούτου των απογραφών.


Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Aναβάθμιση και επέκταση των λειτουργιών της διαδικτυακής εφαρμογής «ΠΑΝΟΡΑΜΑ Απογραφικών Δεδομένων 1991-2001-2011».

Συμβολή στην πλήρη αξιοποίηση του πλούτου των απογραφικών δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς σκοπούς και για τη χάραξη ενημερωμένων πολιτικών.

Αξιοποίηση και άλλων συνόλων δεδομένων, με την αξιοποίηση τεχνολογιών διασύνδεσης.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από την τεκμηριωμένη έρευνα των κοινωνικο-δημογραφικών, οικονομικών και οικιστικών χαρακτηριστικών της χώρας.

Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών.

Στήριξη της εκπόνησης ενημερωμένων περιφερειακών πολιτικών και δράσεων.

Ενίσχυση και άλλων ηλεκτρονικών ερευνητικών υποδομών, με την αξιοποίηση τεχνολογιών διασύνδεσης δεδομένων.

Ενέργειες/Εργασίες:

Ε2.1) Προσθήκη νέων δεδομένων, μεταβλητών, δεικτών και επιλογών χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής: Προσθήκη απογραφικών δεδομένων στα επίπεδα ανάλυσης των κατοικιών και των πυρηνικών οικογενειών και διασύνδεση αυτών με τα υπάρχοντα επίπεδα ανάλυσης (άτομα, νοικοκυριά).  Ενσωμάτωση απογραφικών μεταβλητών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα από την ΕΛΣΤΑΤ. Παραγωγή δευτερογενών δεικτών από τα απογραφικά δεδομένα (π.χ.κοινωνικοικονομικές τάξεις ESeC). Ομογενοποίηση μεταβλητών μεταξύ ετών απογραφής. Προσθήκη δεδομένων που χρησιμοποιούν διαφορετικές χωρικές υποδιαιρέσεις (π.χ. ταχυδρομικοί κώδικες).

Ε2.2) Αναβάθμιση λογισμικού, εκτίμηση επιδόσεων και βελτιστοποίηση λειτουργίας: Αναβάθμιση όλων των υποστηρικτικών λογισμικών της υπάρχουσας εφαρμογής: Ενημέρωση firmware διακομιστών. ενημέρωση της πλατφόρμας του virtualization, των λειτουργικών συστημάτων, των βάσεων δεδομένων και των web server, καθώς και βασικών κομματιών της εφαρμογής όπως το ArcGIS, το σύστημα διαχείρισης χρηστών, το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και των πιστοποιητικών ασφαλείας SSL της εφαρμογής.

Ε2.3) Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης: Οι νέες δυνατότητες της εφαρμογής, καθώς και οι νεοεισαχθείσες μεταβλητές και δείκτες θα ενταχθούν στους έντυπους και ηλεκτρονικούς οδηγούς χρήσης της εφαρμογής

Ε2.4) Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης: Ημερίδα παρουσίασης της εφαρμογής και υλοποίησης διαδικτυακής διαφημιστική καμπάνια για την κοινοποίηση της εφαρμογής στο ευρύ κοινό.


Παραδοτέα:

Π2.1)  Αναφορά υλοποίησης προσθήκης δεδομένων, μεταβλητών, δεικτών και επιλογών χρήσης .

Π2.2)  Αναφορά υλοποίησης της αναβάθμισης λογισμικού, εκτίμησης επιδόσεων και επιλογών χρήσης.

Π2.3) Έντυπο και ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης.

Π2.4)  Αναφορά υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 129.750
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2017
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κανδύλης Γιώργος

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για τη μεθοδολογία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων και κοινωνικών ερευνών

Στη χώρα μας ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας αγοράς και των δημοσκοπήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές είτε διεξάγουν έρευνες (εταιρείες δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς), είτε προετοιμάζουν τους μελλοντικούς επαγγελματίες που θα στελεχώσουν αυτές τις επιχειρήσεις  (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Ιδιωτικά Πανεπιστήμια). Προσφάτως, διαπιστώνεται αύξηση των «δημοσκοπικών αστοχιών» των εταιρειών δημοσκοπήσεων, παρά τις προσπάθειες τήρησης αυστηρής επιστημονικής μεθοδολογίας καθώς και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μίας έρευνας. Το ΕΚΚΕ προτίθεται μέσω του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας να απαντήσει στους βασικούς λόγους που προκαλούν τέτοιες πεπερασμένες διαδικασίες  οφειλόμενες εν πολλοίς στην έλλειψη παιδείας και εκπαίδευσης καθώς και στη μη τήρηση των μεθοδολογικών διαδικασιών, δημιουργώντας εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και πολυμεσικό υλικό. Μέσω αυτού θα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής τριών τύπων έρευνας (δημοσκόπηση, έρευνα αγοράς, κοινωνική έρευνα). Το εκπαιδευτικό υλικό θα φιλοξενείται σε εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Δημιουργία διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που να καλύπτει αυστηρώς και τεκμηριωμένα όλες τις μεθοδολογικές διαδικασίες που απαιτούνται για τις έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεων καθώς και για τις κοινωνικές έρευνες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πλατφόρμα θα επιτρέπει:

o να καταρτιστούν βέλτιστα οι μελλοντικοί επαγγελματίες του χώρου στη μεθοδολογία των ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων και κοινωνικών ερευνών αλλά και στη χρήση των συστημάτων CAI (Computer Assisted Interviewing), 
o να αποτελέσει ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο για τις εταιρείες ερευνών και δημοσκοπήσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης νέων ερευνητών και εποπτών 
o να αποτελέσει ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο για τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια  
o να αποτελέσει την αφορμή για έναν νέο επιστημονικό διάλογο σε σχέση με τα μεθοδολογικά ζητήματα και τις νέες μεθοδολογικές προκλήσεις που εγείρονται για τη διενέργεια ερευνών λόγω και των τελευταίων αστοχιών των ερευνών δημοσκοπήσεων.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

Ε3.1) Καταγραφή των μεθοδολογικών διαδικασιών που απαιτούνται για τον κύκλο ζωής μίας έρευνας:  Καταγραφή των μεθοδολογικών διαδικασιών που απαιτούνται για τον κύκλο ζωής μίας ποσοτικής έρευνας και πιο συγκεκριμένα αυτών: α) πριν τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου, β) κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου και γ) μετά το πέρας αυτής. Οι μεθοδολογικές διαδικασίες που ακολουθούνται διαφοροποιούνται βάσει των εξής κριτηρίων: α) τον τύπο της έρευνας (έρευνα αγοράς, κοινωνική έρευνα, δημοσκόπηση), β) τη μέθοδο συλλογής δεδομένων (προσωπικές συνεντεύξεις, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, χορήγηση ερωτηματολογίων μέσω διαδικτύου ή μέσω ταχυδρομείου) γ) τη χρήση PAPI ή CAI συστημάτων (Computer Assisted Interviewing όπως: CAPI, CATI και CAWI) και δ) τον ρόλο στην έρευνα του εκάστοτε καταρτιζόμενου (επόπτης, συνεντευκτής, κύριος ερευνητής κ.α.).

Ε3.2) Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού: Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί από τη εν λόγω ενέργεια θα αναφέρεται αναλυτικά, περιγραφικά και με πολυμεσικό τρόπο σε όλες τις μεθοδολογικές διαδικασίες που απαιτούνται για τον κύκλο ζωής μίας έρευνας, συνοδευόμενο από πολλά εμπειρικά παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θα ακολουθεί το «διάγραμμα ροής μεθοδολογικών διαδικασιών» που θα υλοποιηθεί στην προηγούμενη ενέργεια και θα εξειδικεύεται ανάλογα με: α) τον τύπο της έρευνας, β) τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, γ) τη χρήση PAPI ή CAI συστημάτων και δ) τον ρόλο του καταρτιζόμενου στην έρευνα. Θα συνοδεύεται με τεστ αυτοαξιολόγησης, μελέτες περιπτώσεων, βιβλιογραφικές αναφορές και προτάσεις του εισηγητή για δημιουργία πολυμεσικού υλικού, οι οποίες θα συζητούνται και επεξεργάζονται με τον γραφίστα που θα εμπλακεί σε επόμενη ενέργεια του πακέτου εργασίας.

Ε3.3) Σχεδιασμός και δημιουργία πολυμεσικού υλικού με το οποίο θα ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό υλικό:  Η ενσωμάτωση των πολυμέσων σε ηλεκτρονικά μαθήματα επιτρέπει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με τρόπο αλληλεπιδραστικό, καθώς και τη δημιουργία περιβαλλόντων πειραματισμού και προσομοίωσης. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με χρήση πολυμέσων για τη διδασκαλία μαθημάτων, προσφέρει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, ενώ παράλληλα παρέχει στον καταρτιζόμενο τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής, επιλογής και προβληματισμού. Για τους παραπάνω λόγους και στο πλαίσιο του παρόντος πακέτου εργασίας προτιθέμεθα να υλοποιήσουμε πολυμεσικό υλικό με την βοήθεια επαγγελματία γραφίστα με γνώσεις web design, εικονογράφησης και υλοποίησης κινούμενης εικόνας για χρήση στο Internet.Οι προτάσεις των εισηγητών του εκπαιδευτικού υλικού για τη δημιουργία πολυμεσικού υλικού θα συζητούνται με τον γραφίστα και θα υλοποιούνται είτε ως στατικές εικόνες είτε ως κινούμενες εικόνες.

Ε3.4) Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας:  Το εκπαιδευτικό υλικό και το πολυμεσικό υλικό θα ολοκληρωθούν σε εκπαιδευτική πλατφόρμα στην οποία ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα προσδιορίζει τα 4 προαναφερόμενα κριτήρια και θα παρουσιάζεται  το “workflow” της συγκεκριμένης επιλογής και ο χρήστης θα πλοηγείται στο εκπαιδευτικό υλικό των μεθοδολογικών διαδικασιών που προβλέπονται στο επιλεχθέν «διάγραμμα εργασιών». Στο τέλος κάθε σελίδας του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα, θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης σχολίων και μεθοδολογικών παρεμβάσεων από εξωτερικούς χρήστες, σχόλια που θα παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και στην ουσία θα αποτελούν μεθοδολογικούς προβληματισμούς και επεκτάσεις του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα «περιβληθεί» από σχετικό ιστότοπο, του οποίου η διαχείριση του περιεχομένου του θα είναι εφικτή μέσω ενός content management system (CMS).

Παραδοτέα

Π3.1) Διάγραμμα ροής μεθοδολογικών διαδικασιών που απαιτούνται για την διενέργεια μίας έρευνας και καθορισμός και περιγραφή αυτών.
Π3.2) Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς πολυμεσικό υλικό που να καλύπτει όλον τον κύκλο ζωής της έρευνας
Π3.3) Τουλάχιστον 150 πολυμεσικά αρχεία εικόνας ή βίντεο
Π3.4) Εκπαιδευτική πλατφόρμα και εγχειρίδιο χρήσης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 185.000
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2017
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Λιναρδής - Δήμητρα Κονδύλη

Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές και Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών Φυσικών Πόρων

Το πακέτο εργασίας αποσκοπεί στη διεπιστημονική-ολοκληρωμένη μελέτη -όχι μόνο των περιβαλλοντικών-επιστημονικών, αλλά και των κοινωνικο-οικονομικών όρων για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται άρρηκτα με την αειφόρο εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Ελλάδας. Προς το σκοπό αυτό, θα εστιάσει σε δύο περιπτώσεις μελέτης,  που αφορούν  στην ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού σε περιοχές με ειδικά καθεστώτα προστασίας ή/και ειδικά χαρακτηριστικά: α) Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και β) Θερμαλισμός σε Περιοχές Ιαματικών Φυσικών Πόρων. 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Χαρτογράφηση του πλαισίου διακυβέρνησης και των εμπλεκόμενων φορέων. 

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και ανάδειξη των αδυναμιών διαχείρισης και αποτελεσματικής εφαρμογής, καθώς των οφελών που έχουν προκύψει.

Καταγραφή των σημείων σύγκλισης και απόκλισης των εμπλεκόμενων φορέων σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη περιοχών με πλούσιους φυσικούς πόρους και αναζήτηση πολιτικών και μέτρων που απολαμβάνουν την αποδοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών (win-win solutions). 

Προσδιορισμός των προϋποθέσεων υπό της οποίες μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας και τουριστικής ανάπτυξης.

Προτάσεις δομών χρηστής διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζουν την  ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των  εμπλεκόμενων φορέων.

Διατύπωση προτάσεων πολιτικής για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων σχετικών, μεταξύ άλλων, με τον καταδυτικό τουρισμό, τα υδάτινα μουσεία και τον ιαματικό τουρισμό. 

Καταγραφή εμπορικά αξιοποιήσιμων δεδομένων, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προστιθέμενη αξία, τη δυνητική συμβολή στο ΑΕΠ και την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων.

Αποστολή του προτεινόμενου προγράμματος είναι να ανταποκριθεί στους παρακάτω βασικούς στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (2014-2020)  :

Τη διερεύνηση των αναγκών και δυνατοτήτων οικολογικής αποκατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές σημαντικές για την αλιεία.

Την παροχή υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικών υπηρεσιών για την κοινωνία, την ενίσχυση της διαφάνειας και την άμβλυνση των κοινωνικών αντιδράσεων, διευκολύνοντας την εμπλοκή των επιχειρήσεων στη μελέτη και διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων και της βιοποικιλότητας. 

Τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που απορρέει από τη διασύνδεση πολιτισμού και τουρισμού γύρω από τον άξονα «έμπνευση-εξωστρέφεια» με την ανάδειξη νέων ποιοτικών αναγνωρίσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Την ανάδειξη του δίπολου πολιτισμού-τουρισμού ως κινητήρια δύναμη της επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών βασιζόμενων στις τεχνολογίες αιχμής.

 

Ενέργειες/Εργασίες:

Ε4.1) Διαμόρφωση Ερευνητικού Πλαισίου: Θα καθοριστεί το θεωρητικό και ερευνητικό πλαίσιο βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης και των πορισμάτων προγενέστερων ερευνών. Θα χαρτογραφηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο διακυβέρνησης για τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) και τις περιοχές με Ιαματικούς Φυσικούς Πόρους (ΙΦΠ), καθώς και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αυτές όπως ο καταδυτικός τουρισμός και ο θερμαλισμός-ιαματικός τουρισμός. Εν συνεχεία, θα καθοριστεί η μεθοδολογία για τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου.

Ε4.2) Διεξαγωγή έρευνας πεδίου: σε εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και φορέων-ομάδων συμφερόντων (stake holders) 

α) περιοχών όπου έχουν οριοθετεί ΘΠΠ (όπως η Αλόννησος και η Ζάκυνθος) και σε εκείνες που έχουν ανεπτυγμένο ιαματικό τουρισμό. Ειδικότερα, θα διεξαχθούν συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (περιβαλλοντικές οργανώσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, επιστημονικοί φορείς) προκειμένου να διαφανούν τα οφέλη που έχουν προκύψει από τη ΘΠΠ ή την αξιοποίηση των ΙΦΠ, καθώς και οι αδυναμίες διαχείρισής τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ΘΠΠ, καθώς και της αξιοποίησης των ΙΦΠ.

β) περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στο εν δυνάμει δίκτυο ΘΠΠ στις Κυκλάδες, καθώς και σε εκείνες που δύναται να αναπτυχθεί ο ιαματικός τουρισμός. Ειδικότερα, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες διαμόρφωσης ενός δικτύου ΘΠΠ, λαμβάνοντας υπόψιν τα επιστημονικά πορίσματα που προκύπτουν από τις υπάρχουσες μελέτες σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα των νησιών που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο εθνικό δίκτυο ΘΠΠ. Επιπλέον, θα διεξαχθεί έρευνα πεδίου σε περιφερειακό ή/και εθνικό επίπεδο στις περιοχές που διαθέτουν ΙΦΠ προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού ΙΦΠ.

Ε4.3) Τηλεφωνική έρευνα: αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού των Κυκλάδων (phone survey), προκειμένου να καταγραφούν τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των απόψεων της κοινής γνώμης σχετικά με τη δημιουργία δικτύου ΘΠΠ.

Ε4.4) Διαμόρφωση βάσης δεδομένων που θα είναι προσβάσιμη στο κοινό μέσω του αποθετηρίου ερευνών του ΕΚΚΕ,  η οποία  θα επιτρέπει την πρόσβαση και αναζήτηση δεδομένων που αφορούν στα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων και προτεινόμενων ΘΠΠ και ΙΦΠ, κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, καθώς και δεδομένα που θα προκύψουν από τις έρευνες πεδίου σε ό,τι αφορά τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και τα οφέλη από την οριοθέτηση ΘΠΠ και την αξιοποίηση των ΙΦΠ. 

Ε4.5) Μελέτη οικονομικών και χωροταξικών επιπτώσεων: Θα πραγματοποιηθούν δύο δευτερογενείς μελέτες που θα διερευνήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και τις πιθανές δυναμικές σχέσεις του υπό διαμόρφωση δικτύου ΘΠΠ και αξιοποίησης των ΙΦΠ με το δίκτυο οικισμών και αστικών υποδομών της περιοχής τόσο από την άποψη της διαθεσιμότητας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εξυπηρέτηση της νέας τουριστικής/παραθεριστικής ζήτησης όσο και από την άποψη των δευτερογενών επιπτώσεων αυτής της ζήτησης στη μελλοντική ανάπτυξη και χωροταξική δομή του οικιστικού δικτύου.

Από τις παραπάνω πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες (Ε4.2, Ε4.3 και Ε4.5) θα γίνει συνδυαστική καταγραφή και ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων, αλλά και των εν δυνάμει αντισταθμιστικών οφελών που προκύπτουν από τη διαμόρφωση δικτύου ΘΠΠ και την αξιοποίηση των ΙΦΠ.

Ε4.6) Ανάλυση των αποτελεσμάτων: Ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις δύο διακριτές έρευνες πεδίου που θα διεξαχθούν για κάθε περίπτωση μελέτης, προκειμένου να εντοπιστούν η δυναμική και οι αδυναμίες εφαρμογής των ΘΠΠ στην Ελλάδα καθώς και της αξιοποίησης των ΙΦΠ και να καθοριστούν τα βασικά κριτήρια για έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στους περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ε4.7) Ενημερωτική εκστρατεία: Θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης. Στόχος είναι η έγκυρη, ουσιαστική και άμεση πληροφόρηση για τα πολύπλευρα περιβαλλοντικά, αλλά και αναπτυξιακά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από το δίκτυο ΘΠΠ και την αξιοποίηση των ΙΦΠ.

Ε4.8) Καινοτομικό Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής, στο οποίο θα συμμετάσχουν ερευνητές του ΕΚΚΕ και του ΕΛΚΕΘΕ, ειδικοί και εμπειρογνώμονες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος με στόχο την ουσιαστική συζήτηση και ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων. Θα παρουσιαστούν τα βασικά συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου και, μέσω της ανταλλαγής και της σύνθεση των απόψεων, το Εργαστήριο θα καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, ιδίως για την ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού σε περιοχές με ειδικά καθεστώτα προστασίας ή/και ειδικά χαρακτηριστικά.

Παραδοτέα

Π4.1) Ερευνητικό Πλαίσιο-Χαρτογράφηση του υφιστάμενου πλαισίου διακυβέρνησης για τις ΘΠΠ και τις περιοχές με ΙΦΠ, καθώς και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αυτές.

Π4.2) Βάση δεδομένων για την αειφόρο ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία θα εισαχθεί στο αποθετήριο ερευνών του ΕΚΚΕ.

Π4.3) Έκθεση ευρημάτων πρωτογενών και δευτερογενών ερευνών. 

Π4.4) Ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο 

Π4.5) Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές 

Π4.6) Ενημερωτικό υλικό για το κοινό.

Π4.7) Υποστηρικτικό υλικό για το Καινοτομικό Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής. 

Π4.8) Πρακτικά Εργαστηρίου και προτάσεις πολιτικής (policy paper) για τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη,  πολιτικών και μέτρων που απολαμβάνουν την αποδοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών (win-win solutions) και ευνοούν την προσέλκυση επενδύσεων.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 272.125
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2017
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Δεμερτζής

Παραδοτέα έργου

Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και Θερμαλισμός σε περιοχές Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Ερευνητικό Πλαίσιο

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

Καταδυτικός Τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές. Έκθεση Ευρημάτων. Μέρος Α

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

Καταδυτικός Τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές. Έκθεση Ευρημάτων. Μέρος Β

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

Θερμαλισμός σε περιοχές Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Έκθεση Ευρημάτων.

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

Ανάπτυξη Τουρισμού Spa και Ευεξίας: Περιπτώσεις από τρία ελληνικά νησιά

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

Τοπικές κοινωνίες, Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και καταδυτικός τουρισμός στις Κυκλάδες

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

Στάσεις και απόψεις των τοπικών ομάδων συμφερόντων για τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και τον καταδυτικό τουρισμό: Μαθήματα από το παρελθόν και προκλήσεις για το μέλλον

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές. Συνοπτική Έκθεση Ευρημάτων. Υποστηρικτικό υλικό για το Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής.

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

Συνοπτική έκθεση ευρημάτων καταγραφής και ανάλυσης περιεχομένου των Μέσων αναφορικά με τον καταδυτικό τουρισμό και τον θερμαλισμό.

ΤΥΠΟΣ: | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:

Youth Print Web Platform (YouWeP)

Youth Print Web Platform (YouWeP): Αντικείμενο του ΠΕ5 είναι να σκιαγραφηθούν οι βασικοί ατομικοί και συλλογικοί παράγοντες προσδιορισμού της ταυτότητας του νεανικού πληθυσμού της χώρας και να αποτυπωθεί ο τρόπος που επιμέρους παράγοντες αλληλεπιδρούν στην διαμόρφωση τους. Ως πληθυσμός στόχος ορίζονται οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών, οι οποίοι οργανώνονται στη βάση επιμέρους κατατμήσεων τους σε εξελικτικό-ηλιακό επίπεδο σε δύο ηλικιακές κατηγορίες: τους εφήβους 15-17 ετών και τους νέους ενήλικες 18-29 ετών. 

Στόχοι/Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Η σταθεροποίηση ενός εργαλείου αποτύπωσης της ταυτότητάς των νέων στη βάση ενός πολυπαραγοντικού μοντέλου το οποίο θα προκύψει από τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τις επιμέρους ενέργειες. 

Η ανάπτυξη μιας νέας υποδομής (Youth Print Web Platform) η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες υποδομές του ΕΚΚΕ/ΑΘΗΝΑ (“socioscope.gr”, CESSDA).


Ενέργειες/Εργασίες:

Ε5.1) Ποσοτική έρευνα πεδίου με αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας 

Ε5.2) Ενέργειες: α) Ποσοτική έρευνα πεδίου με αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο σε επιλεγμένες Πανεπιστημιακές Σχολές (πληθυσμός στόχος: σπουδαστές), β) Διαδικτυακή ποσοτική έρευνα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (YouWeP) (πληθυσμός στόχος: νεολαία, υποσύνολο γενικού πληθυσμού)

Ε5.3) Διαμόρφωση και λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη συλλογή και διάχυση δεδομένων. Τροφοδότηση με νέα δεδομένα της υπάρχουσας υποδομής “socioscope.gr”


Παραδοτέα: 

Π5.1) Αρχείο δεδομένων έρευνας πληθυσμού εφήβων για Πλατφόρμα (YouWeP) και CESSDA

Π5.2) Αρχείο δεδομένων έρευνας πληθυσμού νέων για Πλατφόρμα (YouWeP) και CESSDA 

Π5.3) Ψηφιακή πλατφόρμα (YouWeP)

Π5.4) Επιστημονικές δημοσιεύσεις [Σύνολο 3: 1 Επιστημονική δημοσίευση σε περιοδικό, 2 Επιστημονικές ανακοινώσεις σε διεθνές/ή συνέδριο/α]


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 167.401
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2017
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ηλιού Κατερίνα- Κακεπάκη Μανίνα

Μετάβαση σε παραγωγική διαδικασία της υποδομής Ηλεκτρονικών Εκδόσεων στις Κοινωνικές Επιστήμες

Μετάβαση σε παραγωγική διαδικασία της «Υποδομής Ηλεκτρονικών Εκδόσεων στις Κοινωνικές Επιστήμες» μέσω της έκδοσης επτά (7) ψηφιακών βιβλίων (e books) που θα πληρούν τις επιστημονικές και γλωσσικές προδιαγραφές μιας ελληνόγλωσσης μονογραφίας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και θα ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας open book press, όπως έχει υλοποιηθεί ήδη πιλοτικά από το ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) και το ΕΚΚΕ. Σύνδεση e-book με αποθετήριο κοινωνικών δεδομένων του ΕΚΚΕ στην περίπτωση που το βιβλίο χρησιμοποιεί ποσοτικά δεδομένα (πρωτογενή ή δευτερογενή). 


Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Η μετάβαση σε παραγωγική διαδικασία της «Υποδομής Ηλεκτρονικών Εκδόσεων στις Κοινωνικές Επιστήμες» με την περαιτέρω διεύρυνση της πιλοτικής εφαρμογής, μέσω της έκδοσης επτά (7) ψηφιακών βιβλίων (e books) που θα πληρούν τις επιστημονικές και γλωσσικές προδιαγραφές μιας ελληνόγλωσσης μονογραφίας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και θα ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας open book press, όπως έχει υλοποιηθεί ήδη πιλοτικά από το ΕΚΤ και το ΕΚΚΕ. 

Η ανάπτυξη και καθιέρωση της υποδομής με την κανονικοποίηση και εμπέδωση τέτοιων εκδόσεων, ώστε μεσοπρόθεσμα να βελτιωθεί ο χαμηλός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων των κοινωνικών επιστημών που παράγονται στην Ελλάδα. 


Ενέργειες/Εργασίες:

Ε6.1) Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Ψηφιακών Εκδόσεων ΕΚΚΕ - Λίστας Αξιολογητών και προσδιορισμός θεματικών αιχμής

Ε6.2) Πρόσκληση, επιλογή και παράδοση των επτά βιβλίων. Η παραπάνω ενέργεια περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι: Εργασίες δημοσιότητας και προώθησης, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Επιλογή, Aξιολόγηση-Επιμέλεια, Ενσωμάτωση παρατηρήσεων αξιολογητών και παράδοση τελικών αρχείων 

Ε6.3) Παραγωγή και έκδοση των e-books και σύνδεση με το αποθετήριο των κοινωνικών δεδομένων του ΕΚΚΕ: Ο Πληροφορικός-τεχνικός ψηφιακών εκδόσεων θα παράξει τα επτά ψηφιακά βιβλία σε μορφή κατάλληλη για τη δημοσιοποίησή τους (κατ’ ελάχιστον xml, pdf, ePub). Παράλληλα σε περιπτώσεις μονογραφιών που χρησιμοποιούν δεδομένα θα πραγματοποιηθεί η τεκμηρίωση των ποσοτικών κοινωνικών δεδομένων στο αποθετήριο κοινωνικών δεδομένων του ΕΚΚΕ από εξωτερικό συνεργάτη με γνώσεις τεκμηρίωσης. Ο μοναδικός σύνδεσμος που παράγεται με το πέρας της τεκμηρίωσης θα συμπεριληφθεί στο e-book. Τέλος τα ψηφιακά βιβλία αναρτώνται στην υφιστάμενη υποδομή κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα για τη διεθνοποίηση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής  εργασίας.


Παραδοτέα:

Π6.1): Λίστα με τη μόνιμη επιτροπή ψηφιακών εκδόσεων / Λίστα Αξιολογητών/ Λίστα θεματικών αιχμής

Π6.2): Report με την εξέλιξη των διαδικασιών από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την παράδοση των τελικών αρχείων των βιβλίων

Π6.3): Επτά ψηφιακά βιβλία (ebooks) σε μορφή τουλάχιστον xml, pdf, epub, που θα προκύψουν έπειτα από ανοιχτή προκήρυξη, αξιολόγηση και παραγωγή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.612
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2017
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Έρση Ζακοπούλου

Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης

Πλην των επιμέρους δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που θα διενεργηθούν στα επιμέρους πακέτα εργασίας και αφορούν ειδικότερους στόχους αυτών, στο τέλος του έργου θα διενεργηθεί ημερίδα για την διάχυση των αποτελεσμάτων όλων των πακέτων εργασίας του υποέργου. Παράλληλα ο ιστότοπος του ΕΚΚΕ θα εναρμονιστεί τεχνολογικά ώστε να υποστηρίζει τις διαδικτυακές πλατφόρμες που θα δημιουργηθούν καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα και τα οποία συναρτώνται με τους τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες, της παρούσας πράξης: τις υποδομές, τις έρευνες πεδίου και την εκπαίδευση. Επιπλέον προκειμένου να αναδειχθεί η επιστημονική και εννοιολογική σύνδεση των παρόντων στρατηγικών αξόνων του κέντρου και να διασφαλιστεί η διασύνδεση με τους προς υλοποίηση στρατηγικούς άξονες κρίνεται αναγκαία τόσο η εικαστική όσο και η πληροφοριακή αναδόμηση του υπάρχοντος ιστοτόπου του ΕΚΚΕ.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

Ενημέρωση κοινού για τα αποτελέσματα των επιμέρους πακέτων εργασίας μέσω δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας

Αναδόμηση του ιστότοπου του ΕΚΚΕ βάσει των 3 στρατηγικών αξόνων


Ενέργειες/Εργασίες

Ε7.1) Διεξαγωγή καταληκτικής ημερίδας: στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των πακέτων εργασίας της παρούσας πράξης

Ε7.2) Πληροφοριακή και εικαστική αναδόμηση ιστότοπου ΕΚΚΕ .


Παραδοτέα:

Π7.1) Πρόγραμμα Ημερίδας, παρουσιάσεις εισηγητών

Π7.2) Ιστότοπος ανάδειξης και προώθησης αποτελεσμάτων πράξης


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.825
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: 2017
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ(μήνες): 36
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Απόστολος Λιναρδής
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ερευνητική ομάδα ΕΚΚΕ: Απόστολος Λιναρδής, Δήμητρα Κονδύλη, Μαρία Τοπάλη. Εξωτερικοί συνεργάτες: Φουκαρίδης Στέφανος, Παναγιώτης Αθανασίου
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ