Διακήρυξη Αρ. 02/2023 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194649) για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών Διεξαγωγής Έρευνας Πεδίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

30/05/2023

To ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (EKKE) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «EuSocSurvey- Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “11ου γύρου” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», Έργο ΕΛΙΔΕΚ-18137, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, για τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “11ου γύρου” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας- ΕuSocSurvey. Τα 11 συνημμένα στη διακήρυξη αρχεία βρίσκονται εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ESS_9Θ53469ΗΕΟ-Χ48

Τεύχος Διακήρυξης Αρ. 2/2023 για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών διεξαγωγής έρευνας πεδίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Round 11 Survey Specification for ESS ERIC Member, Observer and Guest Countries

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ σε docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ σε pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ σε pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ σε docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε pdf

Αρχείο XML

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ